Legislacja

Metodyka nauczania: rola instruktora w procesie kształcenia

25 sierpnia 2010

Na instruktorze nauki jazdy spoczywa wielka odpowiedzialność. Nie tylko ma on za zadanie zapoznać przyszłego kierowcę z wiedza oraz umiejętnościami potrzebnymi do prowadzenia pojazdu, ale również wpływa na pewne cechy jego osobowości, niezbędne do życia dobrym i odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego sam instruktor musi mieć stosowne kwalifikacje psychologiczno-pedagogiczne, dzięki którym proces nauczania będzie przebiegał prawidłowo i efektywnie.

Rolą instruktora w trakcie szkolenia jest również wskazanie uczniowi jego mocnych i słabych stron, co pomoże mu w ocenie swoich predyspozycji w kierowaniu pojazdem. Od tego, jak uczeń będzie postrzegał siebie, swoją wiedzę, umiejętności oraz kondycję psychiczną, będą zależały podejmowane przez niego działania w ruchu drogowym.

Wykorzystując wiedzę psychologiczną, instruktor powinien ocenić stan i tempo przyswajania nowych treści przez ucznia oraz jego sprawność psychomotoryczną, konieczne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a co za tym idzie – ćwiczenie tego, co sprawia uczącemu się szczególne trudności. W tym przypadku nieoceniona staje się dla instruktora wiedza z metodyki nauczania. 

Z zadań stawianych przed instruktorem jednoznacznie wynika, iż z jednej strony pełni on funkcję nauczyciela, a z drugiej wychowawcy. Jako nauczyciel jest odpowiedzialny za zaplanowanie procesu kształcenia, kierowanie nim oraz przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jako wychowawca odpowiada za wychowanie uczniów poprzez kształtowanie pożądanych postaw i nawyków oraz formowanie systemu wartości, który motywuje do bezpiecznych zachowań na drodze i uwzględnia zasadę partnerstwa wobec innych uczestników ruchu drogowego. Najważniejsze funkcje instruktora jazdy obrazuje poniższy rysunek:

b88f590fe8ba304d59aed863c6fe2bd00d949727

(Fot.: PD@N 355-19)