Legislacja

Miało być mniej restrykcyjnie przy naborze do Policji

19 sierpnia 2011

Podczas drugiego dnia 98 posiedzenia Sejmu RP posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji (sprawozdawał poseł Janusz Dzięcioł). Uchwalona w połowie lipca ustawa dotyczy zmiany wymagań w stosunku do kandydatów do służby w Policji, w tym rezygnacji ze zbyt rygorystycznego wymogu niekaralności za wykroczenia. Senatorowie zaproponowali liberalizację ustawy i wprowadzili poprawkę umożliwiającą osobom skazanym za przestępstwa nieumyślne podjęcie służby w policji. Zaproponowano zmiany w artykule 25. ustawy - dotyczy on warunków, jakie musi spełnić osoba, która chce podjąć służbę w policji. Dotychczas jednym z nich była niekaralność rozumiana jako niekaralność zarówno za przestępstwo, jak i za wykroczenie. Zdarzało się, że postępowanie kwalifikacyjne do służby było przerywane, ponieważ kandydat został ukarany za popełnienie drobnego wykroczenia. W nowelizacji ustawy o policji zapisano więc, by jednym z warunków dla kandydata do służby było to, iż nie był on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Senat chciał, by wymóg ten dotyczył jedynie ściganych z oskarżenia publicznego przestępstw umyślnych lub umyślnych przestępstw skarbowych. Oznaczałoby to, że do policji mogliby być przyjmowani kandydaci karani za drobne przestępstwa nieumyślne np. wypadek drogowy. Takie zdarzenie nie byłoby także powodem do zwolnienia policjanta, który jest już w służbie. Sejm odrzucił jednak tę poprawkę - głosowało za tym 360 posłów, przeciw było 36. Nikt się nie wstrzymał. Przyjęto trzy inne poprawki Senatu. Wszystkie mają jednak charakter redakcyjny lub legislacyjny.