Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury o pojazdach sprowadzonych z UE

22 lutego 2008

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury zwraca ponownie uwagę nabywających pojazdy z zagranicy na wejście w życie z dniem 25 grudnia 2007 r. przepisu Prawa o ruchu drogowym, stanowiącego o obowiązku przedkładania dowodu rejestracyjnego do rejestracji pojazdu w naszym kraju, jeżeli pojazd był zarejestrowany i sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Oznacza to, że nabywca pojazdu kupując samochód pochodzący z ww. państw powinien żądać od zbywcy dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany w tym państwie. Brak tego dokumentu jest podstawą do odmowy rejestracji pojazdu na podstawie art. 72 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym.
Administracje państw członkowskich, odpowiednio do Art. 5 Dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów są zobowiązane, aby w stosowanych procedurach zapewniały dla celu przerejestrowania pojazdu w innym państwie dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
Przypominamy, że Ministerstwo Infrastruktury zamieściło informacje o zmianach w rejestracji pojazdów po 25 grudnia 2007 r., na stronie internetowej www.mi.gov.pl – Komunikat NR 138 (225) z dnia 29 października 2007 r. oraz Komunikat MI Nr 20 zamieszczony w dniu 27 grudnia 2007 r.
Ponadto na stronie internetowej MI w zakładce: Transport drogowy/Pojazdy/Rejestracja pojazdów do wiadomości zainteresowanych zamieszczona jest “Informacja o warunkach rejestracji pojazdów” określająca organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu oraz przepisy z tym związane.