Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury o zmianach w ustawnie - Prawo o ruchu drogowym

2 kwietnia 2016

Poseł Tomasz Kostuś zapytał ministra infrastruktury i budownictwa (interpelacja nr 1326) o plany w zakresie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a szczegółowo o wprowadzenie przepisów umożliwiających tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów. I jeszcze szczegółowiej czy te rozwiązania mają dotyczyć także samochodów ciężarowych i autobusów? Pytał także o opłaty, długość czasowej rejestracji, kary za nieuprawnione korzystanie z tego typu rejestracji itp.

Odpowiadając, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, poinformował, że rozwiązania w zakresie wprowadzenia profesjonalnej rejestracji pojazdów zostały opracowane w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Podał także kilka szczegółów:

1.Możliwość profesjonalnej rejestracji będzie dotyczyła pojazdów samochodowych, motorowerów, ciągników rolniczych lub przyczep, zdefiniowanych odpowiednio w art. 2 pkt 33, 44, 46 i 50 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym obejmie również samochody ciężarowe i autobusy, które są pojazdami samochodowymi w rozumieniu tej ustawy.

2.Projekt zakłada, że podmiot uprawniony do profesjonalnej rejestracji będzie miał do dyspozycji, w ramach uzyskanej decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, jeden lub na jego wniosek więcej kompletów tablic rejestracyjnych i wnioskowaną do decyzji odpowiednią ilość blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (do 100 sztuk lub bez ograniczeń dla producentów pojazdów). Podmiot będzie mógł z nich korzystać w okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji odpowiednio do swoich potrzeb, przestrzegając zasady, że dla każdego z pojazdów użytkowanych w ruchu należy wydać jeden blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego z określonym profesjonalnym numerem rejestracyjnym i oznaczyć pojazd odpowiadającymi temu numerowi rejestracyjnemu tablicami.

3.Profesjonalny dowód rejestracyjny (blankiet) będzie potwierdzał prawo użytkowania pojazdu w ruchu drogowym przez okres 30 dni od daty jego wypełnienia w określonym zakresie przez podmiot uprawniony Okres ten będzie dłuższy w przypadku profesjonalnego dowodu rejestracyjnego wydanego na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia i części – 6 miesięcy od daty jego wypełnienia. Przy czym okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego nie będzie mógł być dłuższy niż okres ważności odpowiadającej temu dokumentowi decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

4.Projekt zakłada, że minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, m.in. wysokość opłat za wydanie:

–decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów - przy czym jej wysokość nie powinna przekroczyć 100 zł,

–blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - przy czym jej wysokość nie powinna przekroczyć 20 zł,

–zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych - przy czym jej wysokość nie powinna przekroczyć 80 zł za jeden komplet tablic samochodowych, 40 zł za tablicę motocyklową i 30 zł za tablicę motorowerową.

5.Projekt założeń określa maksymalną wysokość ww. opłat. Wydając w tej sprawie rozporządzenie minister będzie zobowiązany uwzględnić między innymi konieczność prawidłowego zabezpieczenia blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych tablic rejestracyjnych, koszt wyprodukowania blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz koszty czynności administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

6.W celu zapobiegania i eliminowania nieuprawnionego korzystania z profesjonalnej rejestracji pojazdów, projekt przewiduje określenie w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym czynów zabronionych oraz odpowiednich sankcji za ich popełnienie. Zakłada się, że zabronione będzie:

- nieuprawnione korzystanie z blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic rejestracyjnych;

- użytkowanie pojazdu w ramach profesjonalnej rejestracji bez wypełnionego profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.

7.W przepisach ustawy o transporcie drogowym zapisany zostanie również zakaz podejmowania i wykonywania przewozów drogowych w rozumieniu przepisów tej ustawy pojazdem użytkowanym w ruchu drogowym na podstawie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego.

8.Ponadto w celu zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z profesjonalnej rejestracji pojazdów przez podmioty uprawnione, wprowadzone zostaną administracyjne kary pieniężne nakładane przez starostę w przypadku działania wbrew przepisom, jak również określony zostanie tryb uchylania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (jej skutkiem będzie 2 letni zakaz ponownego wnioskowania o profesjonalną rejestrację). Określone zostaną również kwestie dotyczące zatrzymywania profesjonalnych dowodów rejestracyjnych przez organy kontroli ruchu drogowego.

9.Projekt przewiduje, że popełnienie czynów zabronionych, określonych przez nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, będzie stanowiło wykroczenie i będzie podlegało sankcjom wynikającym odpowiednio z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Zakłada się również nowelizację Kodeksu wykroczeń i określenie sankcji za przekazywanie blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic rejestracyjnych do nieuprawnionego korzystania.

10.Kary pieniężne za działania podmiotów niezgodnie z przepisami zostaną określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Kwestie te są uszczegółowione w pkt II.8 “Działania zabronione oraz kary pieniężne” projektu założeń.

11.Zakaz podejmowania i wykonywania przewozów drogowych pojazdem użytkowanym w ruchu drogowym na podstawie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz kary pieniężne za jego złamanie zostaną określone na gruncie ustawy o transporcie drogowym.