Legislacja

Ministerstwo monitoruje praktykę szkolenia i egzaminowania instruktorów, ich samych kontroluje starosta

2 sierpnia 2013

Jak już wcześniej informowaliśmy poseł Mieczysław Marcin Łuczak w swojej interpelacji (nr 18095) w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu na instruktora kursów na prawo jazdy zadał ministrowi transportu pytania dotyczące przebiegu procesu egzaminowania instruktorów, ewentualnych zmian w zakresie egzaminowania i szkolenia instruktorów; pytał także jakie instytucje i w jakim zakresie kontrolują pracę instruktorów oraz o wymagania stawiane kandydatom na instruktora nauki jazdy. Odpowiedzi udzielił (z datą 19 czerwca br.) Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w resorcie. Szeroko omówił obowiązujące zasady szkolenia i egzaminowania instruktorów nauki jazdy. W konkluzji swojej odpowiedzi informował, iż resort sprawdza funkcjonowanie przepisów obowiązujących od 19 stycznia 2013 r. oraz monitoruje praktykę ich stosowania. Tymczasem nie widzi potrzeby ich nowelizacji. Co do kwestii sposobu monitorowania nie znaleźliśmy już wyjaśnienia.

I sprawa kontroli pracy instruktorów - tu resort wskazał na starostów, jako wpisujących i wykreślających z rejestrów, w oparciu o własną ocenę, czy instruktor spełnia warunki ustawowe. A poza wpisem i wykreśleniem? Jak kontrolowana jest codzienna praca i jej jakość? Np. instruktorów, którzy sami dla siebie są pracodawcami?

Odpowiedź na interpelację nr 18095

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 31 maja 2013 r. (nr SPS-023-18095/13), którym przekazano interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu na instruktora kursów na prawo jazdy, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśniania. Odnosząc się do kwestii dotyczącej przebiegu procesu egzaminowania instruktorów, uprzejmie informuję, że zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 93) egzamin sprawdzający kwalifikacje złożony przed komisją powołaną przez wojewodę składa się z:

1) części pierwszej, obejmującej sprawdzenie znajomości następujących przedmiotów:

a)psychologii,

b)metodyki nauczania, w szczególności w zakresie znajomości programów szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

c)prawa o ruchu drogowym,

d)techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu,

e)techniki i taktyki jazdy,

f)bezpieczeństwa ruchu drogowego

- w zakresie określonym w § 22 ust. 2 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019);

2) części drugiej, realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych, obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, wynikających z programu szkolenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, z uwzględnieniem:

a) przepisów ruchu drogowego,

b) zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu,

c) techniki kierowania odpowiednim pojazdem,

d) zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej,

e) bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) części trzeciej, realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych, obejmującej sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia, odpowiednio na placu manewrowym lub w ruchu drogowym, zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych:

a)określonych w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem,

b)określonych w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej instytucji i zakresu kontroli pracy instruktorów, należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) starosta wpisuje do ewidencji instruktorów, w drodze decyzji, osoby spełniające ustawowe wymagania.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku m.in. dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:

1) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia,

2) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia praktycznego jednocześnie dla więcej niż jednej osoby szkolonej,

3) potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej wymagań stawianych kandydatom na instruktora nauki jazdy, należy wskazać, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, instruktorem jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada prawo jazdy:

a)kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b)kategorii B co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c)kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B –dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej tego, czy resort przewiduje zmiany w zakresie egzaminowania i szkolenia instruktorów, uprzejmie informuję, że przedmiotowe przepisy są nowe, bowiem obowiązują od niespełna pięciu miesięcy. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawdza funkcjonowanie tych przepisów i monitoruje praktykę ich stosowania.

Jeżeli na podstawie obserwacji zostaną wyciągnięte wnioski co do potrzeby ewentualnej zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie, resort podejmie działania w kierunku ich zmiany.

Z poważaniem