Legislacja

Ministerstwo o egzaminach egzaminatorów

11 kwietnia 2012

W sprawie egzaminów na kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w Polowie marca złożył poseł Zbigniew Włodkowski. W odpowiedzi Tadeusz Jarmuziewicz wyjaśnił:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo nr SPS-023-1901/12 przekazujące interpelację posła pana Zbigniewa Włodkowskiego w sprawie egzaminów dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, przedstawiam następujące wyjaśnienie.

Podstawą prawną do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na egzaminatorów jest przepis art. 110 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Szczegółowe zasady egzaminowania kandydatów na egzaminatorów określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami § 54 ust. 4 ww. rozporządzenia komisja weryfikacyjna przeprowadza egzamin w sposób określony w wewnętrznym regulaminie zatwierdzonym przez organ powołujący komisję weryfikacyjną. Przepis § 59 ust. 1 przywołanego rozporządzenia określa, że egzamin teoretyczny prowadzony jest na podstawie odpowiedniego banku pytań. Przepis § 6 regulaminu z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia egzaminów dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (Dz. Urz. MI 07.2.8) stwierdza, że pytania egzaminacyjne nie są publikowane. Dostęp do pracy egzaminacyjnej zapewnia się poprzez wręczenie na życzenie osoby egzaminowanej arkusza odpowiedzi, na którym wskazane są numery pytań oraz informacja o ilości punktów otrzymanych za odpowiedź na każde z pytań. Wydruk arkusza odpowiedzi następuje po zakończeniu części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego dla wszystkich kandydatów na egzaminatorów.

Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej dla zapewnienia kandydatowi na egzaminatora możliwości właściwego przygotowania się do kolejnych egzaminów weryfikacyjnych, udzielając odpowiedzi na skargi składane przez osoby egzaminowane, za każdym razem szczegółowo wskazuje, jakiej tematyki dotyczyły pytania, na które osoba skarżąca udzieliła błędnych odpowiedzi, oraz dodatkowo wskazuje przepisy, na podstawie których przygotowano poszczególne pytania. Przyjęta i od wielu lat stosowana procedura postępowania w przypadkach odwołań od wyników egzaminów przewiduje, że każda osoba mająca wątpliwości co do prawidłowości udzielonych odpowiedzi na pytania jest informowana o zawartości merytorycznej pytań, na które udzieliła odpowiedzi nieprawidłowych, a następnie wskazywane tym osobom są przepisy, z których wynika prawidłowa

odpowiedź na zadane pytanie.

Dodatkowo pragnę wskazać, że w sprawie prowadzona była korespondencja z rzecznikiem praw obywatelskich, który przyjął wyjaśnienia resortu, nie składając wniosku o zmianę przepisów w tym zakresie. Wypowiadał się w tej sprawie także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który stwierdził, że skargę na przebieg egzaminu weryfikacyjnego można złożyć wyłącznie do ministra właściwego ds. transportu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w mojej ocenie kandydaci na egzaminatorów mają pełną możliwość uzyskania informacji, w jakim zakresie powinni uzupełnić swoje wiadomości przed ponownym przystąpieniem do egzaminu teoretycznego dla kandydatów na egzaminatorów. Ze względu na specjalistyczny charakter egzaminu oraz konieczność zachowania jego wysokiego poziomu pytania egzaminacyjne, wykorzystywane wielokrotnie na kolejnych egzaminach, nie mogą być udostępniane kandydatom na egzaminatorów.

Egzaminator po zdanym egzaminie uzyskuje uprawnienia eksperta, którego decyzje obciążone są odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym w szczególności za bezpieczeństwo młodych kierowców, dlatego jego wiedza musi być niepodważalna, a przyszłe decyzje niezaprzeczalne. Osoby, które chciałyby łagodniejszych kryteriów na egzaminie weryfikacyjnym, oraz osoby podważające zasadność funkcjonującego dotychczas systemu, chcące uzyskać uprawnienia egzaminatora muszą sobie uświadomić, że tylko wiedza ekspercka daje możliwość prawidłowego kształtowania postaw młodych kierowców i ich właściwego i bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. W przeciwnym wypadku taki kandydat na egzaminatora nie będzie dawał rękojmi należytego wykonywania swoich obowiązków, a jego błędne decyzje będą prowadziły do kolejnych ofiar na polskich drogach.

Z poważaniem