Legislacja

Ministerstwo o obowiązkowym przeglądzie technicznym rowerów

23 kwietnia 2012

 

ba38fe6c85408f93fbb4eb36a56f42aee0743c25

(Fot.: PD@N 426-13jm)

O interpelacji 2717 Macieja Mroczka zaadresowanej do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym pisaliśmy już na łamach naszego tygodnika. Poseł zapytał dlaczego rowerzyści, którzy poruszają się po drogach wraz z innymi pojazdami, nie maja obowiązku posiadania kasków, kamizelek odblaskowych, odblasków oraz odpowiednich i przystosowanych do rożnych warunków atmosferycznych świateł? Jednak najwięcej kontrowersji wywołało drugie pytanie - dlaczego rowerzyści jako uczestnicy ruchu drogowego nie mają nałożonego obowiązku przeprowadzania przeglądu technicznego roweru, czyli sprawdzenia stanu technicznego świateł, hamulców, ogumienia itp., tak jak robią to kierowcy np. samochodów osobowych? Czy rzeczywiście niezbędne jest dokumentowanie stanu technicznego rowerów. Dzisiaj publikujemy odpowiedź jaką w imieniu resortu udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu:

 

 

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-2717/12, z dnia 15 marca 2012 r. przekazujące interpelację posła Macieja Mroczka w sprawie uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym, przedstawiam następującą informację.

W odniesieniu do pierwszego pytania należy wskazać, iż przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) nie nakładają na kierującego rowerem obowiązku używania hełmu ochronnego ani też elementów (kamizelek) odblaskowych. W pierwszej połowie 2009 r. w resorcie prowadzone były prace nad projektem ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego. W przedmiotowym projekcie znajdowały się przepisy, które w art. 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzały obowiązek używania przez rowerzystów podczas jazdy kamizelek odblaskowych oraz kasków ochronnych. W odniesieniu do wprowadzanego obowiązku do resortu wpłynęły opinie stowarzyszeń reprezentujących środowisko rowerzystów krytycznie odnoszące się do wprowadzenia wskazanego wyżej wymogu. Opinie te przekazane zostały m.in. przez: inicjatywę Miasta dla Rowerów - Polski Klub Ekologiczny, stowarzyszenie Rowerowy Szczecin, Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznej Komunikacji “Sekcja Rowerzystów Miejskich”, Stowarzyszenie Rowerowy Toruń, stowarzyszenie Zielone Mazowsze oraz stowarzyszenie MTB Kielce. Wobec negatywnego stanowiska strony społecznej przepisy dotyczące obowiązku używania przez rowerzystów kamizelek odblaskowych oraz kasków ochronnych zostały usunięte z treści projektu ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego.

Należy podkreślić, że brak ustawowego obowiązku używania przez rowerzystów wskazanych wyżej elementów wyposażenia nie oznacza, iż nie mogą oni z nich korzystać. Używanie kamizelek odblaskowych oraz kasków ochronnych - jako element podnoszenia świadomości społecznej wśród uczestników ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - powinno być promowane przez właściwe organizacje społeczne w ramach prowadzonych przez nie kampanii. Podnoszenie poziomu świadomości wśród uczestników ruchu drogowego przekłada się m.in. na dobrowolne używanie przez nich elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ponadto uprzejmie informuję, iż aktualnie prowadzone są w resorcie prace legislacyjne nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia m.in. w zakresie warunków technicznych dla rowerów. W ramach konsultacji społecznych uwagi do projektu zgłosiły podmioty związane ze środowiskiem rowerzystów (stowarzyszenia, fundacje, kluby), które jako najbardziej zainteresowane dysponują wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym przy określaniu regulacji w odniesieniu do rowerów. W treści projektu - na wniosek wymienionych wyżej podmiotów - wprowadzono możliwość oznaczania opon w rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych odblaskowym paskiem w kształcie nieprzerwanego pierścienia umieszczonego na bokach opony albo stosowania elementów odblaskowych w kształcie nieprzerwanego pierścienia umieszczonych na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

Odnosząc się do drugiego pytania, należy wskazać, iż w obecnym stanie prawnym wykonywanie okresowych badań technicznych dotyczy obecnie tylko pojazdów objętych obowiązkiem rejestracji. Poziom skomplikowania konstrukcji większości rowerów umożliwia samodzielne dokonywanie przez użytkownika oceny stanu technicznego takiego pojazdu. Wprowadzenie obowiązku dokonywania badania technicznego roweru w stacji kontroli pojazdów byłoby zbędnym sformalizowaniem i ograniczeniem w użytkowaniu tego typu pojazdu i spotkałoby się - w mojej ocenie - ze znacznym sprzeciwem społecznym ze strony osób korzystających z tego środka transportu.

Ponadto, biorąc pod uwagę charakter ruchu rowerowego (przeciętne prędkości, z jakimi poruszają się takie pojazdy, a także ich masę i wymiary), można stwierdzić, że wpływ stanu technicznego roweru na potencjalne spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest stosunkowo niewielki w porównaniu do pozostałych pojazdów, podlegających obecnie badaniom technicznym. Warto również zauważyć, że żaden z wymienionych wyżej podmiotów reprezentujących środowisko rowerzystów nie zgłaszał potrzeby nałożenia na kierujących rowerami obowiązku przeprowadzania badania technicznego rowerów.

Nawiązując do pytania trzeciego, uprzejmie informuję, iż na podstawie danych Komendy Głównej Policji w 2011 r. miały miejsce 1854 wypadki, których sprawcami byli kierujący rowerem, co stanowiło 5,8% ogólnej liczby wypadków na drogach w Polsce. W wypadkach tych zginęły 143 osoby, natomiast 1766 osób zostało rannych.

Odpowiadając na pytanie czwarte, należy wskazać, iż na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego składa się całokształt przepisów dotyczących ruchu drogowego oraz działań odpowiednich służb i organów kontroli ruchu drogowego.

Obowiązujące regulacje prawne dotyczące ruchu rowerów są rezultatem działań zmierzających do wypracowania optymalnych rozwiązań w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego uczestników. Jednym z takich działań, w którym bardzo aktywnie uczestniczył resort, było przyjęcie przez Sejm RP ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 92, poz. 530), która znowelizowała przepisy, wprowadzając liczne zmiany w zakresie ruchu rowerów. Dodatkowo pragnę podkreślić, iż temu samemu celowi służą przywołane w odpowiedzi na pytanie pierwsze prace legislacyjne resortu nad zmianą rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Z poważaniem

Z upoważnienia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu