Legislacja

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

18 listopada 2011

da05e8b1d366f7c5bf0bc2d42e0b40f8c200f92a

(Fot.: PD@N 404-27)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Określa ono zakres działania nowego ministerstwa.Czytamy w nim: “Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; 2) gospodarka morska; 3) transport. 3. Minister jest dysponentem części 18, 21 i 39 budżetu państwa. 4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia”. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia