Legislacja

Ministerstwo transportu w sprawie zwrotu opłat za kartę pojazdy

6 marca 2012

Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiedział na interpelację posła Ryszarda Zawadzkiego w sprawie zwrotu opłat za kartę pojazdu.

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 30 stycznia 2012 r., nr SPS-023-1354/12, przesyłające interpelację pana posła Ryszarda Zawadzkiego w sprawie zwrotu opłat za kartę pojazdu, uprzejmie informuję, iż Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie U6/04 uznał opłatę za kratę pojazdu w wysokości 500 zł za niezgodną z art. 92 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Stosownie do art. 190 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.) trybunał ma prawo postanowić, że utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego ma nastąpić po dniu ogłoszenia orzeczenia stwierdzającego niezgodność z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą; w takim wypadku w orzeczeniu określa się termin utraty mocy obowiązującej tego aktu. W wyroku z dnia 17 stycznia 2006 r. TK orzekł, że przepisy omawianego rozporządzenia tracą moc obowiązującą z dniem 1 maja 2006 r.; tym samym wyrok ma charakter prospektywny. Oznacza to, że jego skutki mają charakter ex nunc, czyli działają od dnia 1 maja 2006 r. w przyszłość.

Mając na uwadze poruszone przez pana posła sprawy zwrotu opłaty za kartę pojazdu, które trafiły do sądów, uprzejmie informuję, że ostatnie rozstrzygnięcia w tych sprawach wskazują, iż ze względu na podatkowo-administracyjny charakter tych należności zobowiązania w tych sprawach ulegają przedawnieniu. Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., III CZP 37/10, bieg przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranych opłat za kartę pojazdu na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za kartę pojazdu (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1310) rozpoczyna się od dnia spełnienia świadczenia, tj. od dnia, w którym nastąpiło uiszczenie opłaty.

Pragnę również wyjaśnić, że złożony przez starostwa pozew przeciwko Skarbowi Państwa w postępowaniu grupowym, dotyczący odpowiedzialności z tytułu zaniechania wydania rozporządzenia dostosowującego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu do przepisów prawa europejskiego, został odrzucony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Zwracam również uwagę na wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 10 maja 2010 r., sygn. akt VI C 74/10, na mocy którego zostało oddalone powództwo powiatu ostrowskiego przeciwko Skarbowi Państwa (ministrowi właściwemu do spraw transportu) o zapłatę włącznie ze zwrotem kosztów procesu z tytułu zwrotu opłat przez te powiaty nadpłat za wydane karty pojazdu.

Należy podkreślić, że minister właściwy do spraw transportu nie posiada kompetencji do spełnienia postulatów strony samorządowej i przyznania powiatom wnioskowanych środków z budżetu państwa. Niemniej podejmowałem działania w celu rozpatrzenia postulatów strony samorządowej w sprawie zrekompensowania strat poniesionych z tytułu zwrotu różnicy opłaty za wydanie kart pojazdów. O swoich działaniach z tym związanych powiadomiłem w 2010 r. sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także Związek Powiatów Polskich.

W przekazanych opiniach Ministerstwo Finansów informowało, że: (...) zwiększenie opłaty za kartę pojazdu do kwoty 500,00 zł nie wiązało się z dodatkowymi zadaniami dla powiatów, a wynikające z tego tytułu znacznie zwiększone środki stanowiły dodatkowe dochody powiatów. W wyroku Trybunał Konstytucyjny, odnosząc się do nadmiernej wysokości opłaty za kartę pojazdu, stwierdził, iż: należy raczej uznać, że kwestionowane podwyższenie opłaty miało na celu zapewnienie powiatom dodatkowych źródeł dochodów na wykonywanie innych zadań. Ponadto MF poinformowało: iż w obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do zrekompensowania z budżetu państwa wydatków powiatów, ponoszonych z tytułu zwrotu różnicy opłaty za wydanie kart pojazdów.

Mając na uwadze przedstawione powyżej informacje, wyjaśniam, że minister właściwy do spraw transportu nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia rozwiązań w obszarze finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Z poważaniem