Legislacja

Motocykliści z zaburzeniami zdrowotnymi?

29 czerwca 2015

2b3c338b97547bb8dee42e61b0b5449b4e497ee8

(519-16 fot. Tomasz Dziedzic)

W poprzednim numerze PRAWA DROGOWEGO @ NEWS informowaliśmy Państwa o interpelacji Józefa Lassoty (fot.) (interpelacja nr 32772). Poseł pytał: czy zezwolenie osobom o zaburzeniach zdrowotnych dotychczas nie pozwalających na kierowanie motocyklem i nie posiadających wiedzy i doświadczenia z zakresu podstaw techniki jazdy nie stanowi zagrożenia pogorszenia bezpieczeństwa na drogach? Resort precyzyjnie odpowiada na zapytanie i konkluduje: W opinii resortu transportu najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii A1 ukończyła odrębny kurs na prawo jazdy i zdała egzamin na prawo jazdy kategorii A1. Dodatkowo powinna również zostać poddana badaniom stwierdzającym brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii A1. Czyli czekamy na inicjatywę noweli ustawy o kierujących pojazdami?

Odpowiedź na interpelację nr 32772

w sprawie zezwolenia osobom o zaburzeniach zdrowotnych na kierowanie motocyklem

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć

Warszawa, 29-06-2015

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację posła Józefa Lassoty nr 32772 w sprawie interpretacji zezwolenia osobom o zaburzeniach zdrowotnych na kierowanie motocyklem, przekazanej pismem z dnia 22 maja 2015 r., uprzejmie informuję, co następuje.

Należy wskazać, że osoby, które nie mają odpowiednich badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania motocyklami, ale posiadają prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w świetle aktualne obowiązujących przepisów prawa są uprawnione do kierowania pojazdami kategorii A1.

Przepisem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 970) dodano w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) pkt 4. Przedmiotowa regulacja uprawnia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobę, która posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Należy wskazać, że uprawnienia do kierowania pojazdami są regulowane na poziomie wspólnotowym przez dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2016). Rozróżnia ona m. in. uprawienia do kierowania pojazdami kategorii A1 i B. Transpozycja tych regulacji do ustawodawstwa polskiego skutkowała również rozróżnieniem uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A1 i B. Konsekwencją tego było określenie w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami odrębnych kursów na prawo jazdy i egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A1 i B.

Uprzejmie wyjaśniam, że dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy przewiduje możliwość wprowadzenia na terytorium państwa członkowskiego uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A1 przez osobę, która posiada prawo jazdy kategorii B od trzech lat. Przyjęcie takiego rozwiązania obowiązuje na terytorium jedynie tego państwa członkowskiego, które wprowadziło taki przepis, oraz nie może skutkować wpisem w prawie jazdy uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A1. Każde państwo członkowskie podejmuje samodzielnie decyzję o nadaniu uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A1 osobie, która posiada prawo jazdy kategorii B.

Uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii A1 przez osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B, zostało wprowadzone wskutek uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957). Wydaje się, że przyjęte rozwiązanie jest obciążone pewną niedoskonałością, jednakże nie jest ono sprzeczne z prawem unijnym. Ponadto 3-letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami kategorii B może tą niedoskonałość w pewnym stopniu redukować, bowiem może być potraktowane jako okres adaptacyjny do kierowania pojazdami kategorii A1.

Określając zakres badań dla poszczególnych kategorii prawa jazdy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 949), zwanego dalej “rozporządzeniem”, zróżnicowano, zgodnie z dyrektywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, opiniami Konsultantów Krajowych w określonych dziedzinach medycyny oraz uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, wymagania dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

W odniesieniu do badań w zakresie narządu wzroku uwzględniono stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki jednoznacznie wskazujące na zasadność zróżnicowania wymagań w tym zakresie wobec osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategorii A1, A2 i A oraz kategorii AM, B1, B, B+E i T. Polega ono na spełnieniu przez osoby objęte kategoriami A1, A2 i A wymogu prawidłowego widzenia stereoskopowego, natomiast w odniesieniu do osób objętych kategoriami AM, B1, B, B+E i T określone zostały warunki, w przypadku których spełnienia uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami w zakresie tych kategorii.

Należy jednak zauważyć, że “w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:

a.ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,5 z korekcją,

b.pole widzenia oka widzącego powinno wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50° na lewo i na prawo oraz 20° w górę i w dół; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia,

c.od powstania jednooczności lub diplopii upłynęło co najmniej 12 miesięcy".

W opinii resortu transportu najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii A1 ukończyła odrębny kurs na prawo jazdy i zdała egzamin na prawo jazdy kategorii A1. Dodatkowo powinna również zostać poddana badaniom stwierdzającym brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii A1.

Z poważaniem

Dorota Pyć

Podsekretarz Stanu