Legislacja

Na tym egzaminie będą także tzw. pytania otwarte

25 listopada 2014

fec634196d52cc1170df61aca01bed316bc364f2

(507-30)

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Jak czytamy w uzasadnieniu do aktu - najważniejsza zmiana odnosi się do rodzaju pytań zawartych w części pisemnej egzaminu kwalifikacyjnego i polega na wprowadzeniu, oprócz pytań zamkniętych, również pytań otwartych. Modyfikacja sposobu przeprowadzania egzaminu pisemnego zapewni - jak czytamy dalej - lepsze sprawdzenie wiedzy osób egzaminowanych i ich przygotowania do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Pytania otwarte wymagają udzielenia własnej odpowiedzi, egzaminowany nie wybiera spośród gotowych stwierdzeń lecz musi samodzielnie przedstawić prawidłowe rozwiązanie. Działanie takie jest bliższe zadaniom wykonywanym w ramach późniejszych obowiązków służbowych, gdzie kluczowe znaczenie ma samodzielna analiza dokumentów, wskazanie powstałych naruszeń i ich właściwa kwalifikacja. Projekt przewiduje, że za pytanie otwarte można będzie uzyskać 0 punktów (odpowiedź nieprawidłowa lub niewyczerpująca) albo 3 punkty (odpowiedź prawidłowa i wyczerpująca). Nie dopuszcza się innych sposobów punktowania, za odpowiedzi zawierające błędy lub braki przyznawane będzie 0 punktów, nawet jeśli część odpowiedzi będzie sporządzona w sposób prawidłowy. Proponowane rozwiązanie uzasadnione jest wymaganiami stawianymi wobec inspektorów, od których oczekuje się wykrycia w trakcie kontroli wszystkich naruszeń i sporządzenia prawidłowej pod względem prawnym decyzji administracyjnej. I dalej czytamy - projektowane rozwiązania stanowią uwzględnienie wniosków zgłoszonych przez osoby egzaminujące. Dzięki proponowanej zmianie możliwa będzie dokładniejsza weryfikacja umiejętności uczestników egzaminu a co za tym idzie poprawa w zakresie zarządzania kadrami Inspekcji Transportu Drogowego.

Źródło ePD – DODATKI