Legislacja

Nakaz całodobowej jazdy z włączonymi światłami mijania jest uzasadniony – twierdzi resort transportu

10 lutego 2016

258c709123a50d621f9c68b24a17464778ec1fd5

(533-81 fot. jola michasiewicz)

f1d493fcb84c6fb4034031e06d45273b2f132b7d

(533-49)

Obowiązek całodobowej jazdy z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej był wielokrotnie szeroko dyskutowany w mediach. Tym razem poseł Waldemar Buda zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa, adresując interpelację nr 337. Prosił o przedstawienie aktualnego stanowiska w w/w sprawie. Uzasadniał tę prośbę następująco: powyższe wynika z faktu, że w okresie wprowadzania powyższego obowiązku pojawiało się wiele kontrowersji i dyskusji na ten temat nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich, w których nakaz całodobowej jazdy z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej został wprowadzony. Kontynuuje: aktualnie wydaje się, że utrzymanie takiego obowiązku jest słuszne. O ile w momencie wprowadzania obowiązku istniało wiele wątpliwości, o tyle obecnie wydaje się, że większość z nich nie ma racji bytu. Aktualnie możemy zaobserwować, że większość nowych pojazdów jest wyposażona w światła do jazdy dziennej, które wykonane są w technologii LED, co ogranicza zużycie energii do bardzo niskiego poziomu i tym samym marginalizuje problem ochrony środowiska w związku ze wzmożonym zużyciem energii. Podsumowując poseł Buda ponowił prośbę o analizę problemu, uznając, iż ta pozwoli na wypracowanie aktualnego stanowiska w przedmiotowej sprawie, stąd prośba jak na wstępie.

W imieniu resortu odpowiedzi udzielił Jerzy Szmit sekretarz stanu. Przywołał badania przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego, które wykazały korzystny wpływ tego obowiązku na bezpieczeństwo ruchu drogowego, i w efekcie trwały spadek zagrożenia w dzień w grupie wypadków, na którą to rozwiązanie mogło mieć wpływ. Przywołał także analizę naukową sporządzoną przez prof. dr hab. Inż. Wojciecha Żagana z Politechniki Warszawskiej, aby ostatecznie przedstawić konkluzję: w opinii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ustawowy całoroczny obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania w ciągu dnia jest właściwym rozwiązaniem i powinien zostać utrzymany. Poniżej pełne brzmienie stanowiska resortu transportu.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację nr 337 Pana Posła Waldemara Buda, w sprawie obowiązku całodobowej jazdy z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej, przesłaną przy piśmie Pani Barbary Dolniak, Wicemarszałek Sejmu RP, z dnia 12 stycznia 2016 r., uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. Kwestia obowiązku jazdy z włączonymi światłami mijania w ciągu dnia wywołuje ożywioną dyskusję, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Unii Europejskiej. W odniesieniu do tego zagadnienia występują głosy zarówno popierające, jaki przeciwne idei obowiązkowego używania świateł w dzień. Ze względu na dyskusję na forum krajowym, po wprowadzeniu tego obowiązku szczegółowe analizy w kwestii używania świateł mijania opracował Instytut Transportu Samochodowego. Przeprowadzone przez ITS badania wykazały, że rozwiązanie to korzystnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego, powodując trwały spadek zagrożenia w dzień w grupie wypadków, na którą to rozwiązanie mogło mieć wpływ.

W odniesieniu do tej problematyki, warto również powołać analizę naukową sporządzoną przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Żagana z Politechniki Warszawskiej, który jest uznanym ekspertem w tematyce techniki świetlnej. Zgodnie z tą analizą, pojazd z włączonymi światłami mijania jest lepiej widoczny, co należy rozumieć jako możliwość jego wcześniejszej identyfikacji. Konkluzja analizy jednoznacznie wskazuje, że prawny obowiązek używania świateł podczas jazdy w dzień jest słusznym i uzasadnionym rozwiązaniem zmniejszającym zagrożenie wypadkami w ruchu drogowym i powinien być utrzymany. W opinii profesora Żagana, nie występują negatywne skutki tego rozwiązania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, środowiska, ani dla innych istotnych sfer życia. Niezależnie od powyższego, należy potwierdzić, że dyrektywa Komisji 2008/89/WE z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach wprowadziła, od dnia 7 lutego 2011 roku w przypadku pojazdów o kategorii M1 i N1 (samochody osobowe i dostawcze) oraz od dnia 7 sierpnia 2012 r. w przypadku pojazdów innych kategorii, obowiązek wyposażania nowo produkowanych pojazdów w światła do jazdy dziennej, automatycznie włączane przy uruchomieniu pojazdu. Przepisy te pozwolą w perspektywie kilku - kilkunastu lat doprowadzić do sytuacji, w której większość pojazdów poruszających się po drogach będzie wyposażona w światła do jazdy dziennej. W związku z wyżej przedstawionymi wyjaśnieniami, w opinii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ustawowy całoroczny obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania w ciągu dnia jest właściwym rozwiązaniem i powinien zostać utrzymany. Z poważaniem Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu