Legislacja

Nazwy ulic nie będą mogły nawiązywać do symboli komunizmu. Czyli zmiany?

2 kwietnia 2016

9e19fe91816f1a125e00333ae62fdb4eb7628dc4

Ulica Jana Rosoła (patron - działacz ruchu robotniczego XIX wieku) jedna z głównych arterii komunikacyjnych stołecznego Ursynowa w 1994 roku - propozycja zmiany nazwy patrona na Ignacego Mościckiego, nazwa zaproponowana przez radnych dzielnicy, odrzucona (537-38 fot. jola michasiewicz)

W procedowanym rządowym projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, projektem ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych znajdujemy odniesienia w sprawie nazw ulic i obiektów publicznych, które nie będą mogły nawiązywać do symboli komunizmu – jak czytamy. Rozpatrywana propozycja zakłada, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z projektem za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Projekt zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 2 lat od wejścia w życie ustawy. Decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej niezgodną z projektowanymi przepisami nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej będzie podejmował wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wprowadziły do projektu m.in. poprawkę skracającą – do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – okres, w jakim jednostki samorządu terytorialnego musiałyby zmienić nazwy, które upamiętniają lub propagują komunizm albo inny ustrój totalitarny.

Słowa kluczowe drogi Sejm RP