Legislacja

Niedopatrzenie w ustawie o kierujących

12 marca 2012

W Sejmie Jerzy Materna złożył interpelację nr 2740 w sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Adresatem jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Poseł analizuje ustawowe ograniczenie wykonywania badań w zakresie psychologii transportu, sprawa dotyczy psychologów, legitymują się tytułem uzyskanym w czasach PRL. Takie ograniczenia są nieuzasadnione – apeluje. Drugim problemem wzbudzającym niepokoje społecznym ma być wątpliwość, czy osoby dotychczas prowadzące badania w zakresie psychologii transportu bez ukończonych studiów podyplomowych stracą swoje uprawnienia.

Interpelacja (nr 2740)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu

Szanowny Panie Ministrze! Jako członek sejmowej Komisji Infrastruktury pragnę zwrócić uwagę na pewne niedopatrzenie prawne w ustawie o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151) dotyczące wskazania osób mających uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Zgodnie z art. 87 pkt 2 ust. 1 ww. ustawy uprawnionym psychologiem jest osoba “posiadająca tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia”. Zgodnie z obowiązującą ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) do grona psychologów zalicza się jednak także osoby posiadające wykształcenie psychologiczne dokumentowane innymi dyplomami, uwzględniając tym samym stan wynikający z sytuacji szkolnictwa wyższego w czasach PRL (specjalizacje psychologiczne były umiejscowione na wydziałach filozofii zarówno KUL jak i ATK). Dlaczego więc osoby, które kończyły przed 1 października 1981 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski z tytułem magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną czy też Akademię Teologii Katolickiej przed końcem 1992 r. z tytułem magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii, miałyby być pozbawione takich uprawnień dotyczących wykonywania badań w zakresie psychologii transportu? Takie ograniczenia są nieuzasadnione.

Ponadto niepokój społeczny wzbudza kolejny ustęp ww. ustawy, wskazujący jako uprawnioną do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu osobę, która “ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez wyższą uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia”. Według obowiązującego dotychczas stanu prawnego osoby prowadzące badania w zakresie psychologii transportu nie musiały mieć ukończonych studiów podyplomowych w tym zakresie. W związku z tym obywatele, którzy dotychczas bez ukończenia studiów podyplomowych wykonywali takie badania, obawiają się, czy z chwilą wprowadzenia nowych przepisów w życie nie utracą swoich uprawnień, a jeśli tak, to jakie będzie vacatio legis dotyczące tych przepisów.

Szanowny Panie Ministrze, uwzględniając przedstawioną sytuację, proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy istnieje możliwość rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu, o których mowa w art. 87 pkt 2 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151) o osoby posiadające wykształcenie psychologiczne dokumentowane innymi dyplomami (tj. dyplomem magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną, uzyskanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem do 1 października 1981 r., lub dyplomem magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii, uzyskanym w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r.)?

2. Czy osoby dotychczas prowadzące badania w zakresie psychologii transportu bez ukończonych studiów podyplomowych stracą swoje uprawnienia?

Poseł Jerzy Materna

Warszawa - Zielona Góra, dnia 28 lutego 2012 r