Legislacja

Niedopuszczeni do egzaminów na prawo jazdy

15 grudnia 2006

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra transportu o nowelizację przepisów związanych z egzaminami na prawo jazdy zdawanymi przez osoby pracujące za granicą. Chodzi o osoby, które pracują lub uczą się za granicą, a w Polsce przebywają przez okres krótszy niż 185 dni w roku kalendarzowym. Rzecznik powołał się na Dyrektywę Rady Wspólnoty Europejskiej z 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (91/439/EWG), która potwierdza wprowadzenie reguły wzajemnego uznawania przez państwa członkowskie krajowych praw jazdy oraz obowiązku wymiany praw jazdy przez posiadaczy zmieniających normalne miejsca zamieszkania albo miejsce zatrudnienia z jednego państwa członkowskiego na inne. Normalnym miejscem zamieszkania w rozumieniu przepisów Dyrektywy jest to, w którym osoba fizyczna przebywa co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe. Dyrektywa dopuszcza jednak odstępstwo od tej zasady wówczas, gdy ktoś przebywa w różnych miejscach w państwach członkowskich. Natomiast studia uniwersyteckie lub nauka w szkole poza zwykłym miejscem zamieszkania – w myśl Dyrektywy – nie stanowią zmiany normalnego miejsca zamieszkania. W ocenie rzecznika ustawa prawo o ruchu drogowym nie pozwala na uwzględnienie tego przepisu Dyrektywy.