Legislacja

Niezgodność z konstytucją przepisów regulujących wybór firm holujących

Autor: "Rzeczpospolita", "Gazeta Prawna"

7 czerwca 2005

Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z konstytucją przepisów regulujących kompetencje starosty co do dopuszczalności wyboru przez starostę, kto i na jaki parking odholuje samochód źle zaparkowany, nieubezpieczony lub ponadnormatywny. Wejście wyroku w życie odroczone zostało o rok, aby umożliwić Sejmowi, zapewne już nowemu, poprawienie obowiązujących przepisów. Przepisy stracą moc 30 czerwca 2006 r.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku (...).

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: (...) 4. Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi podejmuje:

policjant (...);

strażnik gminny (miejski) (...);

osoba dowodząca akcją ratowniczą (...)

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 pojazd jest usuwany z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez starostę.

6. Usunięty pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wysokość opłat ustala rada powiatu.

Zasady udzielania koncesji na wykonywanie tych odpłatnych czynności, rzecznik zakwestionował pod wpływem skarg firm, którym takich pozwoleń odmówiono (firm holujących i parkingów). Uzasadnieniem był fakt, że przepisy nie określają kryteriów, którymi starosta powinien się przy przyznawaniu zezwoleń kierować. A istniejąca dowolność - może rodzić podejrzenie o korupcję i naruszać zaufanie do władzy publicznej reprezentowanej przez starostę.