Legislacja

Nowa wersja rozporządzenia ws. grzywien nakładanych przez Straż Graniczną

19 marca 2012

Opublikowany został kolejny projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (w brzmieniu skierowanym do akceptacji przez podmioty, które zgłosiły uwagi w toku uzgodnień międzyresortowych). W przedmiotowym projekcie rozszerzono katalog wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, o czyny określone w: art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz w art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Potrzeba rozszerzenia katalogu wykroczeń podlegających postępowaniu mandatowemu prowadzonemu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podyktowana jest wejściem w życie wymienionych aktów normatywnych. Ponadto proponuje się dostosowanie brzmienia nowelizowanego rozporządzenia do zmiany podyktowanej postanowieniami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Mocą wskazanego aktu nadane zostało nowe brzmienie art. 92 i 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i dotychczasowy zakres przedmiotowy określony w art. 92a ujęty został w art. 92. W związku z powyższym niezbędne jest w § 2 w pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w miejsce odesłania do art. 92a 3 ust. 1 wprowadzić odesłanie do wykroczenia unormowanego w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.