Legislacja

Nowe znaki informacyjne

16 września 2010

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło informacji o dwóch nowych rozporządzeniach, oba dotyczą nowych informacyjnych znaków drogowych. Są to:

- rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

- rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

d88e7b7a6a0bce15d2ddcc4835cdd7b168c36107aa18c8f16c75d215098f50a7422a69525c99c57b

(Fot.: PD@N 358-28-29) ^ Znak D-52 “strefa ruchu” oznacza wjazd do strefy ruchu. Znak D-53 “koniec strefy ruchu” oznacza wyjazd ze strefy ruchu.

Znak D-52 “strefa ruchu” stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (właściciel) terenu, na którym położona jest strefa ruchu. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych, tj. z grupy małych lub mini. Znaku D-52 nie stosuje się na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych położonych w strefie zamieszkania. W przypadku umieszczenia znaku D-52 na wlocie drogi wewnętrznej, przy zjeździe z drogi publicznej, nie należy stosować znaku D-46.

Znak D-53 “koniec strefy ruchu” stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52.

Uzasadnienie: Strefa ruchu została wprowadzona do ustawyPrawo o ruchu drogowym w wyniku jej nowelizacji ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018). Możliwość fizycznego utworzenia strefy ruchu jest jednak uzależniona od wcześniejszego określenia wzorów znaków i ich znaczenia, warunków technicznych oraz zasad umieszczania na drogach wewnętrznych. Celem projektowanych zmian jest wprowadzenie do przepisów załącznika nr 1 wzoru znaków pionowych: D-52 “strefa ruchu” oraz D-53 “koniec strefy zamieszkania”, które ustalają strefę ruchu, a także zasad umieszczania tych znaków na drogach wewnętrznych prowadzących do strefy ruchu. Ustanowienie strefy ruchu rozszerza zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowymna obszar wyznaczonej tymi znakami strefy ruchu. Organy zarządzające ruchem w strefie ruchu, ustalając organizację ruchu na drogach wewnętrznych są zobowiązane do oznakowania strefy ruchu znakami: D-52 i D-53 oraz innymi znakami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) i jej przepisów wykonawczych. Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tym samym do uniknięcia znacznych kosztów społecznych i materialnych wynikających ze skutków ewentualnych wypadków. Przedłożony projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia będzie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej.