Legislacja

Nowela przepisów dotyczących straży miejskich

21 stycznia 2014

Minister Spraw Wewnętrznych zmienił rozporządzenia dotyczące funkcjonowania straży miejskich. Minister Spraw Wewnętrznych zmienił rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Zgodnie z nowymi przepisami straż gminna (miejska), prowadzi ewidencję wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego w postaci: kajdanek zakładanych na ręce, pałek służbowych, psów służbowych, chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz siatek obezwładniających, broni palnej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów. Informacje o danych zawartych w ewidencji na temat etatów komendant straży składa według stanu ewidencji na dzień 31 grudnia każdego roku. Minister Spraw Wewnętrznych zmienił ponadto rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nowe przepisy stanowią, że upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego komendantom straży gminnych (miejskich) wydaje, na imienny wniosek komendanta straży gminnej (miejskiej), właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta). Przepisy obowiązują z dniem 27 stycznia br.

Słowa kluczowe mandaty straż miejska