Legislacja

Nowela rozporządzenia dot. kart pojazdów

5 lutego 2013

Do uzgodnień międzyresortowych trafiły:

*Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. Resort transportu wyznaczył termin 7. dni na zgłoszenie ewentualnych uwag. Projekt aktualizuje dotychczasowy akt z dnia 20 października 2003 r. w związku z potrzebą dostosowania dotychczasowych przepisów rozporządzenia do zmian w przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

*Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniający rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów. Projekt aktualizuje obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 24 września 2003 r. w związku z potrzebą dostosowania dotychczasowych przepisów do zmian w przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (2012.1448).