Legislacja

Nowela rozporządzenia o szkoleniu

28 września 2010

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Dokładnie - w rozporządzeniu dodaje się § 45a w brzmieniu: Wojewoda zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na prowadzenie działalności i obsługę komisji, o której mowa w § 40. oraz § 64a w brzmieniu: Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na prowadzenie działalności i obsługę komisji, o której mowa w § 54. Proponowana zmiana przepisów rozporządzenia polegająca na dodaniu przepisów nakładających na ministra właściwego ds. transportu oraz odpowiednio na wojewodę obowiązku finansowania pracy powoływanej przez nich komisji jest związana z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), działalności jednostek budżetowych opartej na rachunkach dochodów własnych. Dotychczas działalność przedmiotowych komisji była finansowana w oparciu o dochody pochodzące z opłat za egzaminy wnoszonych przez osoby egzaminowane. Od 1 stycznia 2011 r. dochody te będą zasilać bezpośrednio budżet państwa, dlatego też niezbędne jest wprowadzenie przepisów zapewniających finansowanie pracy komisji z budżetu państwa. Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Źródło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 21