Legislacja

Nowela ustaw ws. opłat na drogach i autostradach wysłana do Senatu

28 sierpnia 2014

e5cb9c4b3c1d46c0b2ac2b6156ad80f605519534

(501-29)

Na swoim 72. posiedzeniu Sejm RP rozpatrzył stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy zakładają m.in., że wszystkie pojazdy służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych, a nie tylko uprzywilejowane, będą zwolnione z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami niezależnie od wykonywanych zdań. Ponadto, nowelizacja uzupełnia katalog pojazdów zwolnionych z opłaty elektronicznej o pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także pojazdy służb ratowniczych - Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pojazdy służb ratownictwa górskiego. Odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to było dotychczas. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Ustawa określa też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Kara ma wynosić 500 zł w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy. W pozostałych przypadkach ma to być 1500 zł. Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia. Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2014 r. 7 sierpnia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki doprecyzowujące. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Szmit. O poprawkach Senatu posłowie zdecydują w bloku głosowań. Posłowie w drugim czytaniu pracowali również nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i powrót do poprzednich rozwiązań, w myśl których dzieci rozpoczynały obowiązkową naukę w szkole w wieku 7 lat. Proponowana nowelizacja znosi również obowiązek przedszkolny dla 5-latków ze względu na niedostateczną liczbę przedszkoli. W projekcie wnioskodawcy proponują ponadto odstąpienie od łatwej ścieżki likwidacji i przekazywania szkół osobom prywatnym i organizacjom. Autorzy projektu chcą także przywrócenia nadzoru kuratorów nad organami prowadzącymi szkoły. Projekt przewiduje też objęcie przedszkoli subwencją oświatową, co zdaniem wnioskodawców pozwoli odtworzyć bazę placówek ogólnodostępnych, bez względu na status materialny rodzin dzieci. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 15 lutego 2012 r., po czym trafił on do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które 14 czerwca 2012 r. wniosły o jego odrzucenie. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Danuta Pietraszewska. Do głosowania, nad wnioskiem Komisji o odrzucenie projektu ustawy, posłowie przystąpili bloku głosowań,. Uchwalony tekst ustawy został przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.