Legislacja

Nowele rozporządzeń podpisane

1 marca 2013

b821d38e6783a0a5dfcbfccfc6b0bb62093b5f28

1 marca 2013 r. Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenia:

1)zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,

2)zmieniające rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rozporządzenia pozwalają na zastosowanie “awaryjnej” procedury obsługi osób, które zgłaszają się na egzamin z wygenerowanym profilem kandydata na kierowcę, w przypadku braku możliwości pobrania danych przez WORD za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do egzaminu, złoży w WORD pisemne oświadczenie, że spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. WORD, zanim wyznaczy termin egzaminu, sprawdzi poprawność złożonego oświadczenia w starostwie, które wygenerowało profil kandydata na kierowcę.

Rozporządzenia zostały skierowane do podpisu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a następnie zostaną przekazane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podpisane przez ministra Sławomira Nowaka rozporządzenia umożliwiają m.in. przekazywanie sobie danych kandydatów na kierowców przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i starostwa w formie papierowej. Procedurę nazwano “awaryjną” jednak w środowiskach zainteresowanych mówi się, iż są to rozwiązania zastępcze. Nadal istnieje problem związany z istnieniem dwu systemów prowadzenia egzaminów teoretycznych na prawo jazdy oraz elektronicznym obiegiem dokumentów. Podpisane rozporządzenia mają chronić interesy kandydatów na kierowców. Jak poinformował rzecznik prasowy MTBiGM Mikołaj Karpiński, minister podpisał rozporządzenia ws. obiegu dokumentów przy egzaminach na prawo jazdy, w myśl których kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do egzaminu, złoży w WORD pisemne oświadczenie, że spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów ustawy o kierujących pojazdami. WORD, zanim wyznaczy termin egzaminu, zweryfikuje zgodność złożonego oświadczenia w starostwie czy urzędzie miasta, gdzie wcześniej wygenerowano profil kandydata na kierowcę.Samorządowcy takiemu rozwiązaniu mówią stanowcze "Nie". - Rząd wprowadzi rozwiązanie tymczasowe za które zapłacimy my - oburza się Cezary Gabryjączyk. I wylicza: dodatkowe osoby do czytania danych kandydatów na kierowców, drukowanie tych danych, przesyłanie ich pocztą do WORD-ów. - To wszystko kosztuje i za to zapłaci samorząd - mówi Gabryjączyk. Rozporządzenie, którego zarys przygotowało ministerstwo transportu, było omawiane na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorządowcy wystawili projektowi negatywną opinię.

Rozporządzenia zostały skierowane do podpisu przez ministrów spraw wewnętrznych oraz Obrony Narodowej, a następnie zostaną przekazane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.