Legislacja

Nowele rozporządzeń w sprawie homologacji

8 listopada 2013

Resort transportu opublikował projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia dotyczące homologacji, a tu:

-zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

-zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego;

-zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

-zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części;

-zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części.

Projekty opracowano w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym obejmującej zakresem przedmiotowym przeniesienie zadań dotyczących homologacji pojazdów z ministra właściwego do spraw transportu na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zachodzi konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 407) - dowiadujemy się z uzasadnienia. Materia regulacji przedmiotowego projektu rozporządzenia nowelizującego polega wyłącznie na dokonaniu zmian organu właściwego do spraw homologacji zgodnie z ustawą upoważniającą poprzez zastąpienie w odpowiednich przepisach rozporządzenia wyrazów “minister właściwy do spraw transportu” wyrazami: “Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego”. Termin wejścia w życie rozporządzeń z dniem 1 stycznia 2014 r.