Legislacja

Nowele rozporządzeń ws. przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg

27 czerwca 2014

Opublikowany został pakiet rozporządzeń dotyczące przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, drogi publiczne oraz drogowe obiekty inżynierskie. A tu:

-zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (2014.857);

-zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (2014.856);

-zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (2014.858).