Legislacja

Nowy projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

14 lipca 2011

Do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury skierowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt ustawy zastępuje projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego w zakresie implementowania przepisów wdrażających do polskiego porządku prawnego treść Dyrektywy 2007/46/WE).

f3992d18d14c069316428747a36c3f6c3d8b0aa5(Fot.: PD@N 394-18)

 

UZASADNIENIE (fragment): Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustawdokonuje implementacji zapisów zawartych w Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Określa ona szczegółowe wymagania techniczne, homologacyjne, proceduralne, celem dopuszczenia nowych typów pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części do ruchu drogowego na terytorium Unii Europejskiej. Nadrzędną rolą tej Dyrektywy jest doprowadzenie do sytuacji, w której stosowane w każdym państwie UE osobne procedury homologacji typu pojazdu, przedmiotów wyposażenia i części, zastąpione zostaną zharmonizowaną procedurą homologacji typu – uniwersalną w ramach UE, przy zachowaniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Projektowana ustawa, wdrażając przepisy niniejszej dyrektywy, określać będzie:

- definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

- procedury oraz terminy dotyczące wzajemnego uznawania w ramach UE świadectw homologacji typu dla pojazdów kategorii M, N, O,

- obowiązki państw członkowskich UE oraz producentów w zakresie homologacji typu,

- procedury postępowania w przypadku wnioskowania przez producenta o wydanie świadectwa homologacji typu WE w odniesieniu do pojazdów,

- przedmiotów ich wyposażenia lub części,

- przebieg procedur homologacji typu WE,

- zasady, na których państwa członkowskie UE udzielają homologacji typu WE,

- procedurę w zakresie wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu dla pojazdu, w którym w przedmiocie wyposażenia lub części zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub technologie,

- procedury badawcze wymagane dla uzyskania świadectwa homologacji typu WE

- procedurę w zakresie usuwania przez producenta pojazdu zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub ochrony środowiska w przypadku ich stwierdzenia w pojazdach wprowadzonych do obrotu,

- przebieg procedury kontroli zgodności produkcji,

- zasady powiadamiania państw członkowskich UE o wszelkich działaniach związanych z procedurą w zakresie świadectw homologacji typu WE,

- procedury działania w przypadku dopuszczenia jednostkowego pojazdów oraz pojazdów z końcowej partii produkcji,

- warunki, jakie musi spełniać jednostka uprawniona do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wyznaczona przez ministra właściwego do spraw transportu oraz zasady jej wyznaczania.

Przedmiotowa ustawa uwzględnia w swym zakresie postęp techniczny w dziedzinie motoryzacji i jest zapisaniem na nowo całokształtu zagadnień związanych z procedurą homologacji typu pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia lub części.

Dyrektywa 2007/46/WE uchyla dyrektywę 70/156/EWG Rady z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczepi tym samym Państwa Członkowskie muszą w procedurze homologacji ustanowić nowe systemy zharmonizowanej procedury badań homologacyjnych i wydawania świadectw homologacji.