Legislacja

O bezpiecznym przewozie osób konwojowanych

24 stycznia 2011

9c46e074bb6db7d24468794a882bca30108bb01291c53e01bb4b4e7b115ce304ea6c0494d5ab4742(Fot.: PD@N 372-56/57)

Recznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpatrzenie możliwości pilnego wydanie rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych pojazdów specjalnych Służby Więziennej. Dotychczasowe przepisy straciły bowiem ważność już 3 lata temu i obecnie nie można właściwie ocenić bezpieczeństwa osób podróżujących tymi pojazdami.

O p i s: Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, określającego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej. W trakcie rozpatrywania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy indywidualnej stwierdzono, że brak jest szczegółowej regulacji prawnej dotyczącej używania pojazdów specjalnych Służby Więziennej. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej utraciło moc obowiązującą z dniem 2 października 2007 r. W związku z powyższym nie jest obecnie możliwa ocena warunków technicznych, jakie musi spełniać pojazd specjalny i używany do celów specjalnych formacji wskazanych w art. 66 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w konsekwencji nie jest możliwa ocena bezpieczeństwa osób podróżujących tymi pojazdami. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w latach 2008-2009 dwa wystąpienia w przedmiotowej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, iż trwają prace nad kolejną wersją rozporządzenia. Od momentu utraty mocy obowiązującej poprzednio wydanego rozporządzenia upłynęły ponad trzy lata. Rzecznik zwraca się o pilne wydanie rozporządzenia będącego wypełnieniem delegacji z art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym.