Legislacja

O braku możliwości wyboru ośrodka medycyny pracy

24 lutego 2015

Jaka jest podstawa zapisu określającego właściwość miejscową wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy - ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej - pyta poseł Antoni Bądek. Sprawa dotyczy zapisu wprowadzonego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Rozporządzenie weszło w życie 20 lipca 2014 r., a według przepisu paragrafu 10 aktu osoba badana winna być skierowana do ośrodka odpowiedniego według jej miejsca zamieszkania. I tu powstanie problem - widoczny w niektórych placówkach - wielomiesięcznego oczekiwania na przeprowadzenie badania. Jednocześnie są placówki, w których problem oczekiwania nie istnieje. Dlaczego nie ma więc dowolności samodzielnego jej wyboru? Niezależne od osoby skierowanej oczekiwanie, może okazać się podstawą zatrzymania praa jazdy. gdyż z art. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, wynika, iż do dnia 3 stycznia 2016 r. osoba skierowana na badanie jest zobowiązana do poddania się temu badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu jak również do przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Brak wykonania takiego badania w ustawowym terminie (miesiąc od daty otrzymania decyzji o skierowaniu) oraz nieprzedstawienie go właściwemu staroście skutkuje koniecznością wszczęcia postępowania, a następnie wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Czekamy na odpowiedź ministra zdrowia.

Interpelacja nr 31044 do ministra zdrowia

w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Wraz z wejściem w życie w dniu 20 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 949) w § 10 tego aktu prawnego pojawił się zapis określający właściwość miejscową wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy - ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Powyższe dotyczy osób określonych w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami czyli: ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia; kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz osób posiadających prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu ich zdrowia.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że niektóre wojewódzkie ośrodki medycyny pracy są gotowe do przeprowadzenia powyższych badań niezwłocznie po zgłoszeniu się na nie danej osoby, a inne wojewódzkie ośrodki medycyny pracy wyznaczają nawet kilkumiesięczne terminy na przeprowadzenie takowych badań. Dlatego też wprowadzona w tym zakresie zmiana doprowadziła do sytuacji, w której osoby chcące zrealizować nałożony na nie obowiązek nie mogą samodzielnie wybrać właściwego dla nich wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy tylko zmuszone są do wielomiesięcznego oczekiwania na badania w ośrodku właściwym dla nich ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatkowo, niektóre z wymienionych powyżej osób narażają się na możliwość zatrzymania im praw jazdy, gdyż z art. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 970), wynika, iż do dnia 3 stycznia 2016 r. osoba skierowana na badanie jest zobowiązana do poddania się temu badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu jak również do przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Brak wykonania takiego badania w ustawowym terminie (miesiąc od daty otrzymania decyzji o skierowaniu) oraz nieprzedstawienie go właściwemu staroście skutkuje koniecznością wszczęcia postępowania, a następnie wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155).

Mając powyższe na uwadze, bardzo proszę o udzielenie informacji co stało u podstaw wprowadzenia właściwości miejscowej wojewódzkich ośrodków medycyny pracy określonej w § 10 wspomnianego na wstępie rozporządzenia oraz rozważenie możliwości powrotu do sytuacji, w której nie określa się właściwości miejscowej wojewódzkich ośrodków medycyny pracy - ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Z poważaniem

Poseł Antoni Błądek

Stalowa Wola, dnia 11 lutego 2015 r.