Legislacja

O informacji o grupie krwi w prawie jazdy

24 września 2012

Poseł Artur Dunin złożył zapytania poselskie w sprawie zamieszczania informacji o posiadanej grupie krwi w dowodzie osobistym i prawie jazdy, adresatami byli ministrowie transportu oraz spraw wewnętrznych. W imieniu MSW udzielił Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych natomiast w imieniu MBTiGM Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu. Stanowisko obu resortów jest tutaj jasne i klarowne - nie przewidują, według stanu prawnego na dzień dzisiejszy - zmian w tym zakresie. Tak więc w nowym wzorze prawa jazdy, który będzie obowiązywał z dniem 19 stycznia 2013 r. oraz w dowodzie osobistym nie znajdzie się informacja o grupie krwi. Poniżej pełna treść zarówno zapytań poselskich, jak i odpowiedzi na nie.

d7bf0d18ac8f370ab738559c2136b954aa905c6b(Fot.: PD@N 438-26-27)

 

Zapytanie (nr 1720) do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie zamieszczania informacji o posiadanej grupie krwi w prawie jazdy

Szanowny Panie Ministrze! Podczas wielu moich spotkań w terenie powraca pytanie o umieszczeniu w prawie jazdy informacji o posiadanej grupie krwi. Wiele osób, ale również ratowników medycznych czy lekarzy, słusznie zgłasza, że brak informacji o grupie krwi powoduje wydłużenie czasu udzielenia pomocy rannym w wypadkach komunikacyjnych i w konsekwencji zmniejsza ich szansę na przeżycie. Zdaję sobie sprawę, że może pojawić się zarzut, iż błędnie wpisana grupa krwi może spowodować więcej problemów niż jej brak. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że każda osoba otrzymuje stosowne zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub ze szpitala o stwierdzonej grupie krwi i ma możliwość sprawdzenia przy odbiorze dowodu osobistego, czy zapis jest zgodny z rzeczywistością. Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy przewiduje Pan obowiązek zamieszczenia informacji o grupie krwi w prawie jazdy.

Z poważaniem

Poseł Artur Dunin

Zgierz, dnia 26 lipca 2012 r.

 

Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo przekazujące interpelację pana posła Artura Dunina, znak: SPS-024-1720/12, w sprawie zamieszczenia informacji o posiadanej grupie krwi w prawie jazdy, przedstawiam następujące informacje. Nowy wzór prawa jazdy wydawanego na terytorium RP, który zostanie wprowadzony z dniem 19 stycznia 2013 r. w momencie wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, został przygotowany w sposób zapewniający wymaganą przepisami unijnymi spójność krajowego prawa jazdy ze wzorem określonym w dyrektywie 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zmienionej dyrektywą Komisji 2011/94/UE z dnia 28 listopada 2011 r. Unijny wzór prawa jazdy natomiast nie przewiduje miejsca na zamieszczenie takiej informacji, jak oznaczenie grupy krwi jego posiadacza. Ponadto należy wziąć pod uwagę stanowisko ministra zdrowia wyrażone w sprawie ewentualnego umieszczenia grupy krwi w dowodzie osobistym, w którym oprócz wskazania na konsekwencje wynikające z ewentualnie błędnego wpisania grupy krwi w dowodzie osobistym (bez możliwości niezwłocznego skorygowania tego błędu) jako bardziej poważniejsze w skutkach dla posiadacza tego dokumentu niż brak wpisu o grupie krwi, minister zdrowia podkreślił, że wszelkie informacje o grupie krwi mogą wynikać wyłącznie z zaświadczeń wydanych przez uprawnionych pracowników służby zdrowia (np. z karty grupy krwi, tzw. krewkarty).

Mając na uwadze powyższe, umieszczenie na polskim dokumencie prawa jazdy informacji o grupie krwi kierowcy byłoby niezgodne z przepisami unijnymi dotyczącymi unijnego wzoru prawa jazdy. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że umieszczanie tego typu informacji na dokumentach identyfikacyjnych, takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy, nadal budzi

wiele wątpliwości, o czym świadczy przytoczone stanowisko resortu zdrowia.

Z poważaniem

 

Zapytanie (nr 1721) do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie zamieszczania informacji o posiadanej grupie krwi w dowodzie osobistym

Szanowny Panie Ministrze! Podczas wielu moich spotkań w terenie powraca pytanie o umieszczeniu w dowodzie osobistym informacji o posiadanej grupie krwi. W dawniej stosowanych dowodach osobistych w wersji książeczkowej była możliwość zamieszczenia takiej informacji poprzez wbicie pieczątki z informacją o grupie krwi, oczywiście przez uprawnione do tego organy. Wiele osób, ale również ratowników medycznych czy lekarzy, słusznie zgłasza, że brak informacji o posiadanej grupie krwi powoduje wydłużenie czasu udzielenia pomocy rannym i w konsekwencji zmniejsza ich szansę na przeżycie. W odpowiedzi na moją interpelację w tej sprawie (z dnia 12 września 2008 r.) otrzymałem informację, że jest przygotowywana nowa wersja dowodu osobistego, który będzie pełnił bardzo różne funkcje. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, na jakim etapie są przygotowania do wprowadzenia nowej wersji dowodu osobistego oraz czy przewiduje Pan obowiązek posiadania w dowodzie osobistym informacji o grupie krwi. Zdaję sobie sprawę, że jak to zostało zauważone we wspomnianej wcześniej odpowiedzi na moją interpelację, błędnie wpisana grupa krwi może spowodować więcej problemów niż jej brak. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że każda osoba otrzymuje stosowne zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub ze szpitala o stwierdzonej grupie krwi i ma możliwość sprawdzenia przy odbiorze dowodu osobistego, czy zapis jest zgodny z rzeczywistością.

Z poważaniem

Poseł Artur Dunin

Zgierz, dnia 26 lipca 2012 r.

Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 3 sierpnia 2012 r. (sygn. SPS-024-1721/12) dotyczącego zapytania posła na Sejm RP pana Artura Dunina w sprawie zamieszczania informacji o posiadanej grupie krwi w dowodzie osobistym uprzejmie przedstawiam następujące informacje. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozważało możliwość zamieszczenia informacji o posiadanej grupie krwi w dowodzie osobistym. Kwestia ta została jednak zakwestionowana przez ministra zdrowia. Należy bowiem wskazać, że informacja o grupie krwi powinna być zamieszczana w dowodzie osobistym przez uprawnionego pracownika służby zdrowia. Tymczasem wnioski o wydanie dowodu osobistego obsługiwane są w systemach komputerowych przez pracowników urzędu obsługującego organ gminy, a dokumenty personalizowane centralnie, co uniemożliwia zamieszczenie w dokumencie przedmiotowych informacji przez pracownika służby zdrowia w dowolnym momencie. Jak słusznie wskazano w wystąpieniu, konsekwencje w przypadku błędnego wpisania grupy krwi w dowodzie osobistym bez możliwości niezwłocznego skorygowania tego błędu byłyby poważniejsze w skutkach dla posiadacza dokumentu niż brak wpisu o grupie krwi. Należy zauważyć, że nawet weryfikacja wpisu o grupie krwi nie wyeliminuje wszystkich błędów w tym zakresie.

Ponadto pragnę wyjaśnić, że podczas prac nad ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131) szeroko dyskutowano o kwestii grupy krwi w elektronicznym dowodzie osobistym, nie przesądzając ostatecznie o zamieszczaniu tej informacji w dokumencie. Mocą art. 13 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy pozostawiono przestrzeń dla ministra zdrowia na dane służące do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego, pozostawiając do decyzji resortu zdrowia, jakie informacje ostatecznie znajdą się w tej przestrzeni. W wyniku rekomendacji Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji w sprawie przesunięcia terminu wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych minister spraw wewnętrznych podjął decyzję o zmianie ustawy o dowodach osobistych. Obecnie w MSW trwają prace nad zmianą ww. ustawy zakładające m.in. rezygnację z warstwy elektronicznej dokumentu. Konsekwencją powyższego będzie usunięcie przewidzianej w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o dowodach osobistych przestrzeni przeznaczonej dla ministra zdrowia na zamieszczenie danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe oznacza, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie przewiduje podczas prac związanych ze zmianą ustawy o dowodach osobistych poszerzania zakresu danych w dowodzie osobistym o informacje dotyczące grupy krwi jego posiadacza.

Z poważaniem