Legislacja

O niezgodności aktów wykonawczych w prawem ustawowym – teraz resort

6 czerwca 2012

c49764765311ee1bc52991234ac1126f332883eb

(Fot.: PD@N 427-45jm)

We wcześniejszym numerze tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS omawialiśmy treść interpelacji posła Łukasz Gibały (nr 4106) w sprawie niezbędnych zmian w rozporządzeniach do ustawy Prawo o ruchu drogowym wynikających z konieczności zapewnienia zgodności przepisów rozporządzeń z prawem ustawowym oraz z Konwencją Wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych. Szczególnie interesującą miała być zapowiedź systemu konsultacji z organizacjami zrzeszającymi rowerzystów. Dzisiaj odpowiedź - w imieniu resortu Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w MTBiGM. Planowany termin wydania projektowanych rozporządzeń określony jest na grudzień 2012 r. informował.

Odpowiedź na interpelację nr 4106

w sprawie niezbędnych zmian w rozporządzeniach do ustawy Prawo o ruchu drogowym wynikających z konieczności zapewnienia zgodności przepisów rozporządzeń z prawem ustawowym oraz z Konwencją Wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-4106/12, z dnia 26 kwietnia 2012 r. przekazujące interpelację posła Łukasza Gibały w sprawie niezbędnych zmian w rozporządzeniach do ustawy Prawo o ruchu drogowym, wynikających z konieczności zapewnienia zgodności przepisów rozporządzeń z prawem ustawowym oraz konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych, przedstawiam następującą informację.

Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 92, poz. 530) spowodowało potrzebę dostosowania przepisów rozporządzeń:

- ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.),

- ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

w zakresie wynikającym m.in. z wprowadzenia w art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) nowych definicji: drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, śluzy dla rowerów, roweru i wózka rowerowego.

W związku z powyższym w resorcie prowadzone są prace przygotowawcze związane z nowelizacją wyżej wymienionych aktów prawnych. W ramach tych prac przygotowywane są projekty: rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a także rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zakres projektowanych zmian obejmie również zagadnienia podnoszone w interpelacji pana posła Łukasza Gibały. Przedmiotowe projekty będą nowelizowały także przepisy w innym zakresie (nie tylko w odniesieniu do ruchu rowerów), dlatego też resort obecnie m.in. gromadzi informacje niezbędne do sporządzenia oceny skutków regulacji projektów rozporządzeń oraz analizuje różne warianty rozwiązań prawnych w celu wypracowania optymalnego brzmienia projektowanych przepisów.

Odnosząc się do pierwszego z pytań zawartych w przedmiotowej interpelacji, uprzejmie wskazuję, że planowany termin wydania projektowanych rozporządzeń został określony w wykazie prac legislacyjnych ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zgodnie z przedmiotowym wykazem planowanym terminem wydania rozporządzeń jest grudzień 2012 r.

Odpowiadając na pytanie drugie, uprzejmie informuję, iż podczas procedowania projektów rozporządzeń - na etapie konsultacji społecznych - zostaną one przekazane do wielu podmiotów, w tym m.in. organizacji społecznych reprezentujących użytkowników rowerów, z prośbą o przedstawienie uwag i opinii do treści projektowanych przepisów. Jako przykład dotychczasowej praktyki resortu w tym zakresie podaję prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W toku procedowania przedmiotowego projektu rozpatrzone zostały wszystkie uwagi i sugestie przedstawione podczas konsultacji społecznych przez organizacje reprezentujące użytkowników rowerów. Przy tworzeniu przepisów przedmiotowego rozporządzenia uwzględniono zdecydowaną większość propozycji wymienionych wyżej organizacji. Nie mogę więc zgodzić się z zarzutem pomijania przedstawicieli środowisk użytkowników rowerów w procesie konsultowania zmian przepisów rozporządzeń.

Z poważaniem