Legislacja

O oponach z elementami przeciwślizgowymi

10 czerwca 2010

W Sejmie w dziennym porządku obrad przewidziano - Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr3093) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół - sprawozdawca poseł Jan Walenty Tomaka.

Przypomnijmy - ustawa została uchwalona na 66 posiedzeniu Sejmu dnia 6 maja 2010. Przewiduje on, że niedopuszczalne będzie używanie opon z umieszczonymi w nich trwale elementami przeciwślizgowymi. Zakazu tego nie będzie się jednak stosowało do pojazdów biorących udział w rajdach i wyścigach pojazdów samochodowych, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi na udział pojazdów używających takich opon (druk 2749).

Stenogram (fragment): Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3093 i 3102).

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Jana Tomakę.

Poseł Sprawozdawca Jan Walenty Tomaka: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Infrastruktury chciałbym złożyć sprawozdanie z posiedzenia, na którym omówiono stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3093). Marszałek Sejmu zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował w dniu 1 czerwca 2010 r. uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o stanowisku w powyższej sprawie do Komisji Infrastruktury. Senat wprowadził jedną poprawkę. Nie mając zastrzeżeń co do treści merytorycznej ustawy, Senat zaproponował jedynie usunięcie pewnych, zdaniem Senatu, niekonsekwencji terminologicznych i stylistyczno-językowych. Komisja Infrastruktury rozpatrzyła tę propozycję na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2010 r. W imieniu komisji wnoszę, aby Wysoki Sejm raczył przyjąć tę poprawkę. Dziękuję uprzejmie.

Otwieram dyskusję. Jako pierwsza w imieniu klubu Platforma Obywatelska głos zabierze pani posłanka Monika Wielichowska.

Poseł Monika Wielichowska: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska odnieść się do uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, zawartej w druku nr 3093; są to poprawki Senatu. Wysoka Izbo! Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadził do jej tekstu jedną poprawkę. Jest to poprawka o charakterze precyzującym przepisy pod względem stylistyczno-językowym. Poprawkę omówił mój przedmówca, pan poseł Tomaka, sprawozdawca sejmowej Komisji Infrastruktury. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska poprze powyższą poprawkę.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Dziękuję uprzejmie, pani poseł. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Krzysztof Tchórzewski. Nie zabierze, nie ma pana posła.

O zabranie głosu w imieniu klubu Lewica proszę pana posła Zbigniewa Matuszczaka.

Poseł Zbigniew Matuszczak: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Poselski Lewica popiera poprawkę Senatu, ma ona charakter redakcyjny, i będzie głosował za jej przyjęciem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Dziękuję panu posłowi. Stanowiska Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zaprezentuje pan poseł Józef Racki, bo go nie ma na sali. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zamykam dyskusję. Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.