Legislacja

O ostrzeżeniach dla kierowców

22 czerwca 2009

Sejm odrzucił zgłoszony projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za odrzuceniem projektu, o co wnosiły sejmowej komisje, opowiedziało się 232 posłów, przeciwnych było 142, a trzech wstrzymało się od głosu. Projekt przewidywał wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej napisów informujących o szkodliwości picia alkoholu, w szczególności przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, osoby niepełnoletnie oraz kierowców. Zgodnie z projektem, minister zdrowia miał określać w rozporządzeniu, treść, wielkość i sposób umieszczania ostrzeżenia. Projekt, skierowany już pod obrady rządu, wprowadza dopuszczalność emisji reklam i promocji piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze wyłącznie między godz. 23 a 6 (obecnie mogą być emitowane od godz. 20).

Słowa kluczowe alkohol pijani kierowcy