Legislacja

O podatku od środków transportowych

3 kwietnia 2009

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa - wynika z wyroku NSA z 26 marca 2009 r. WSA oddalił skargę podatnika na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego. Chodziło o podatek od środków transportowych. Podatnik (współwłaściciel naczep, samochodu ciężarowego i ciągników) nie zapłacił podatku. Sąd wskazał, że obciążenie podatkiem od środków transportowych jest bezpośrednią konsekwencją posiadania statusu właściciela (współwłaściciela) środka transportowego. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym środek został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym środek transportowy został nabyty. WSA stwierdził, że zobowiązanie z tego tytułu jest zobowiązaniem, które ciąży na właścicielach pojazdów z mocy prawa i powstaje z chwilą zaistnienia określonego zdarzenia prawnego. Natomiast przedawnienie następuje z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Na wyrok ten podatnik złożył skargę kasacyjną. NSA stwierdził jednak, że nie ma ona usprawiedliwionych podstaw i odrzucił ją.

Źródła „Rzeczpospolita” – „Daninę od środków transportowych płacimy, nawet bez decyzji” Naczelny Sąd Administracyjny – Wyrok II FSK 1896/07