Legislacja

O prawie do ryczałtu za nocleg w kabinie kierowcy

18 grudnia 2014

Jak informuje Kancelaria Sejmu RP: 18 grudnia 2014 r. Komisja Infrastruktury na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała “Informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie podjętych i koniecznych działaniach prawnych w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku o prawie kierowców do ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu i skutków jakie spowoduje dla firm transportowych rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Najwyższy”. We wniosku o zwołanie posiedzenia posłowie domagali się pilnych wyjaśnień Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rozwiązań legislacyjnych precyzujących zasady dotyczące noclegów kierowców w kabinach pojazdów wyposażonych w miejsce do spania w czasie podróży służbowej, jak też sposobu rozwiązania problemu roszczeń finansowych kierowców w stosunku do pracodawców za noclegi w kabinach pojazdów za okres minionych trzech lat. Kierunek rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego niesie za sobą negatywne skutki dla firm transportowych w Polsce, gdyż wiele z nich zagrożonych jest upadłością. Działanie uchwały jest niekorzystne także dla samych kierowców, ponieważ pracodawcy dokonując zmian systemów wynagradzania na zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego wprowadzają zmiany, które są dla nich niekorzystne w zakresie ich świadczeń w przyszłości. Ponadto wiele z firm z kapitałem zagranicznym jak i polskim rozważa przeniesienie swoich oddziałów z Polski do innych krajów, co wpłynie na znaczne uszczuplenie dochodów budżetu państwa. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Zbigniewa Rynasiewicza, obecnie w resorcie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców zmierzającym do uregulowania zaistniałego problemu w przyszłości. Opracowywany jest także projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r. Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710). Projekt z druku nr 2710 dotyczy zniesienia wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz ograniczenia katalogu obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie. Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Komisja przyjęła sprawozdanie. Sprawozdawca - poseł Aldona Młyńczak. Wyznaczono do 29 grudnia br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii. W posiedzeniu uczestniczył główny inspektor nadzoru budowlanego - Robert Dziwiński.