Legislacja

O przewozie osób i rzeczy

27 marca 2008

Ministerstwo Infrastruktury:

Informacja na temat udzielonych licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy

Departament Transportu Drogowego MI informuje, że na dzień 31.12.2007 r. udzielono:

a/ ok. 8,3 tys. licencji na krajowy przewóz osób, dla ok. 57,2 tys. pojazdów;
b/ ok. 57,0 tys. licencji na krajowy przewóz rzeczy, dla ok. 155,1 tys. pojazdów /w tym ok. 3,2 tys. tych licencji dotyczyło uprawnienia tylko na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy/.
Licencje krajowe udzielane są przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Według obecnie obowiązujących przepisów prawnych uprawnienia te wydawane są od dnia 1 stycznia 2002 r. W pierwszych latach udzielano je głównie firmom, funkcjonującym już wcześniej w zawodzie krajowego przewoźnika drogowego. W ostatnich latach o te licencje ubiegają się tylko przedsiębiorcy wchodzący do branży transportowej. W stosunku do 2006 r. nastąpił niewielki wzrost liczby licencji na przewóz osób /na 31.12.2006 r. udzielonych było ok. 8,2 tys. tych uprawnień/ oraz ponad 11 % wzrost liczby licencji na przewóz rzeczy /na 31.12.2006 r. udzielonych było ok. 51,2 tys. tych uprawnień/. Na wzrost liczby licencji na przewóz rzeczy po 1 lipca 2006 r. miało również wpływ objęcie obowiązkiem dysponowania takim uprawnieniem firm, zajmujących się pośrednictwem przy przewozie rzeczy /dotyczy działalności spedycyjnej w transporcie drogowym/.
Ponadto na dzień 31.12.2007 r. udzielono ok. 58,0 tys. licencji na przewóz osób taksówką. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił tu wzrost o ok. 5 % /na 31.12.2006 r. udzielonych było ok. 55,2 tys. tych licencji/.
W krajowym transporcie drogowym osób udzielane są również zezwolenia na linie regularne i regularne specjalne. Na dzień 31.12.2007 r. funkcjonowało ok. 26,4 tys. zezwoleń na przewozy regularne /wraz z ok. 111,1 tys. wypisów z tych zezwoleń/ oraz ok. 2,8 tys. zezwoleń na przewozy regularne specjalne /wraz z ok. 6,7 tys. wypisów z tych zezwoleń/. Są to dokumenty uprawniające przewoźników do wykonywania przewozów w ramach obsługi linii komunikacyjnych.
Przedsiębiorcy wykonujący krajowe przewozy na potrzeby własne muszą posiadać stosowne zaświadczenie, wydawane przez starostę właściwego dla siedziby firmy. Na dzień 31.12.2007 r. w zakresie przewozu osób wydanych było ok. 1,0 tys. zaświadczeń dla ok. 2,0 tys. pojazdów. W zakresie przewozu rzeczy wydano ok. 50,4 tys. zaświadczeń dla ok. 126,9 tys. pojazdów. Dane te są pierwszymi informacjami sumarycznymi, zebranymi w tym zakresie.
Źródłem powyższych informacji były zestawienia statystyczne przekazane do resortu transportu przez urzędy marszałkowskie, starostwa oraz urzędy miejskie i gminne w ramach realizacji zapisu art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm./.