Legislacja

O tablicach, których jednak nie ma

6 sierpnia 2015

2f7d5ccb9e3c171a71003a250ec984724146aea9

Tak wygląda bagażnik rowerowy i tablice rejestracyjne pojazdu zarejestrowanego we Francji. Trzecia tablica rejestracyjna jest tak zamontowana, że przez cały czas jest widoczna(521-36 fot. jola michasiewicz)

Problem w mijającym sezonie rowerowym - jak informował resort transportu - niezwłocznie miał być rozwiązany. Po wielu latach starań i apeli. Sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz w kwietniu br. informował: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło prace analityczne dotyczące możliwości stworzenia krajowych uregulowań w zakresie bagażników rowerowych montowanych z tyłu pojazdu we wrześniu 2014 r., kierując wystąpienie do Stowarzyszenia Europejskich Administracji do spraw Rejestracji Pojazdów i Kierowców (EReg Association). Umożliwiło to poznanie stosowanych w innych państwach UE rozwiązań dotyczących takich bagażników rowerowych. Następnie przeprowadzono konsultacje z jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań homologacyjnych dotyczące zakresu wymagań dla bagażników rowerowych w kontekście możliwości uregulowania ich w przepisach określających warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. W wyniku przeprowadzonej analizy Ministerstwo uznało, iż do uregulowania przedmiotowej kwestii, w sposób zapewniający porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, konieczna jest zmiana polskich przepisów, w drodze zmiany aktów wykonawczych. Wymaga to wydania pakietu czterech rozporządzeń, w których zostaną określone m.in. warunki techniczne dla pojazdu samochodowego z bagażnikiem rowerowym zamontowanym na kuli zaczepu urządzenia sprzęgającego pojazdu oraz możliwość oznaczania i wydawania dodatkowej tablic rejestracyjnej dla takich bagażników. Na przedmiotowy pakiet rozporządzeń będą składać się rozporządzenia zmieniające następujące akty wykonawcze ministra właściwego do spraw transportu:

- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

- rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

- rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego,

- rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

Przedstawiając powyższe informuję, że przedmiotowe rozporządzenia zostały ujęte w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju i rozpoczęto procedurę legislacyjną w zakresie ww. aktów normatywnych.

Niestety stosowne urzędy nie wydają trzeciej tablicy. I dlatego też, posłanka Iwona Kozłowska skierowała do ministra infrastruktury i rozwoju interpelacje nr 34061 właśnie w sprawie wydawania dodatkowych tablic rejestracyjnych na bagażnik rowerowy. Zainteresowani jednak nie mogli otrzymać tej tablicy - informuje posłanka i pyta:

1) na jakim etapie jest przygotowanie zapowiadanej regulacji?

2) na jakich zasadach będzie następowało wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej?

3) czy będzie to odpłatne?

4) kiedy zaczną obowiązywać przepisy na to pozwalające?