Legislacja

O właściwej interpretacji art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

4 czerwca 2012

W sprawie właściwej interpretacji art. 88 ustawy - Prawo o ruchu drogowym do resortu transportu zwrócił się Łukasz Borowiak (interpelacja 4399). Już wiemy, iż jest odpowiedź - czekamy na jej udostępnienie. Poseł prosił o interpretację w sprawie uprawnień kategorii B+E prawa jazdy.

Interpelacja nr 4399

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie właściwej interpretacji art. 88 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłaszają się interesanci z pytaniem o interpretację art. 88 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Posiadanie prawa jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.

Podkreślić należy, że posiadanie prawa jazdy kategorii B+E, zgodnie z art. 88 ust. 2 pkt 10, uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii B łącznie z przyczepą. Jest to zatem prawo jazdy poszerzające zakres uprawnień do kierowania pojazdami.

Pojawiają się głosy, że ustawodawca w tym przypadku nie określił dodatkowych warunków dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy i jej relacji do masy pojazdu (warunek dotyczący promocji masy pojazdu ciągnącego i przyczepy ma zastosowanie jedynie do przyczepy z hamulcem najazdowym).

Konkludując, posiadacz kategorii B+E może kierować pojazdem silnikowym określonym w kategorii B, ciągnącym dowolną przyczepę, przy spełnieniu warunków dotyczących proporcji masy w przypadku przyczep z hamulcem najazdowym.

Ponadto kierowcy sygnalizują, że praktyka szkolenia i egzaminowania kierowców wyraźnie pokazuje, że kategoria B+E uprawnia do prowadzenia pojazdu o DMC do 3,5 t i przyczepy o DMC do 3,5 t. W rezultacie można stwierdzić, że mając kategorię B+E, kierowcy mogą prowadzić zespół o DMC 7 t. Natomiast do prowadzenia zespołu o DMC 5 t wymagana jest kategoria C+E.

Z przekazanych informacji wynika także, że podczas kontroli funkcjonariusze służb mundurowych stosują dowolność interpretacji ww. uprawnień kategorii B+E.

Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i odpowiedź na pytanie: Jak należy interpretować przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym w powyższej, opisywanej przeze mnie sytuacji?

Z poważaniem

Poseł Łukasz Borowiak

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r.