Legislacja

O wzajemnym uznawaniu praw jazdy państw UE

7 marca 2012

Odmowa wydania prawa jazdy przez dany kraj UE nie może uzasadniać braku uznania prawa jazdy uzyskanego później w innym państwie członkowskim - orzekł Trybunał Sprawiedliwości w wyroku zapadłym 1 marca br. Niemniej jednak, zdaniem Trybunału, państwo członkowskie może odmówić uznania prawa jazdy, jeśli wiadome jest, na podstawie niepodważalnych informacji pochodzących z drugiego państwa członkowskiego, które wydało prawo jazdy, że jego posiadacz nie spełniał warunku normalnego miejsca zamieszkania. Wyrok wydano po rozpatrzeniu sprawy jaką złożył Baris Akyüz wielokrotnie karany w Niemczech m.in. za uszkodzenie ciała, prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, ciężkie wymuszenie rozbójnicze w zorganizowanej grupie przestępczej, a także za groźby i zniewagi. Na podstawie opinii medyczno-psychologicznej, decyzją z dnia 10 września 2008 r., organy niemieckie odrzuciły jego wniosek o wydanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe) na tej podstawie, że nie spełniał on fizycznych i psychologicznych przesłanek bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Jednakże dnia 24 listopada 2008 r. B. Akyüz uzyskał prawo jazdy w Dečinie (Republika Czeska). Rozpatrujący odwołanie sąd krajowy w Gießen w Niemczech zwrócił się w istocie do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy w okolicznościach takich jak będące przedmiotem sprawy organy niemieckie mogą nie uznać prawa jazdy wydanego w Republice Czeskiej na tej podstawie, że zainteresowanemu odmówiono wydania pierwszego prawa jazdy w Niemczech, bądź też na tej podstawie, że nie spełniał on warunku miejsca zamieszkania w Republice Czeskiej w chwili wydania prawa jazdy. Konkluzja - Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że wydane za granicą prawo jazdy może być uznane w Niemczech jedynie pod warunkiem, że jego posiadacz faktycznie tam mieszkał. Czyli uznał, że wydawane “turystom”, a uzyskane za granicą prawo jazdy nie musi być ważne w kraju jego zamieszkania.