Legislacja

O zmianie zasad zwolnień z opłat za przejazd autostradą

8 lipca 2014

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184). Projekt ma na celu zmianę przepisów dotyczących sankcjonowania naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zmianę zasad zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki dotyczące m.in.:

-skrócenia o połowę (do 180 dni) terminu wszczynania postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;

-zwolnienia z opłat za przejazd autostradami pojazdów kontroli skarbowej;

-określenia w drodze rozporządzenia przez ministrów właściwych do spraw transportu i finansów publicznych formy zabezpieczenia należności z tytułu opłaty elektronicznej i sposobu jej ustalania oraz określenia wysokości kaucji za wydawane korzystającemu z drogi publicznej urządzenie, przy użyciu którego pobierana jest opłata elektroniczna;

-zmniejszenia wysokości opłat za uchybienia kierowców w obsłudze urządzeń do uiszczania opłat drogowych.

Komisja odrzuciła wniosek o zwrócenie sprawozdania do podkomisji nadzwyczajnej.

Komisja przyjęła sprawozdanie. Sprawozdawca - poseł Stanisław Żmijan. Wyznaczono do 10 lipca br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Zbigniew Rynasiewicz.