Legislacja

Obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego - opinie (9)

29 maja 2010

 

Art. 35. (...) 4. Kurs uzupełniający dla instruktorów obejmuje:

1)zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w zakresie właściwym dla uprawnień instruktora w danej kategorii prawa jazdy;

2)kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności przeprowadzane w formie egzaminu.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje kandydatowi na instruktora lub instruktorowi zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu, jeżeli osoba ta:

1)uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach;

2)uzyskała pozytywny wynik egzaminu, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 3 lub ust. 4 pkt 2.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego, według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c i wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.

7. Przepisy ust. 1 - 6 stosuje się odpowiednio do kandydatów na wykładowców i wykładowców, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do obowiązku ukończenia szkolenia praktycznego.

Projekt ustawy o kierujących pojazdami (wersja 26.1.2010)

Wielokrotnie informowaliśmy o zapisie w projekcie ustawy o kierujących pojazdami dotyczącym obowiązkowych szkoleń instruktorów nauki jazdy i oto kolejna Państwa opinia w interesującej dyskusji na temat potrzeby szkoleń instruktorów. W poprzednim numerze obszernie wypowiedział się pracownik word. Poniżej kolejne opinie. Czekamy na dalsze: news@prawodrogowe.pl

Ania S.: Witam, rozmawiałam ostatnio z koleżanką pracującą w Anglii jako instruktor - raz na jakiś czas jest ona zobligowana przechodzić egzamin przed komisją. Jeżeli ocena będzie niezadawalająca to zdaje go jeszcze raz, jeżeli nie zda to traci uprawnienia. Nie rozumiem zatem, po co tyle krzyku o doszkalanie instruktorów. Mnie osobiście brakuje takich szkoleń. Chciałabym mieć możliwość podnoszenia kwalifikacji, wymiany doświadczeń z innymi instruktorami itd. Tylko oczywiście nie chciałabym, aby ten zapis w ustawie był kolejnym martwym przepisem, bo np. szkolenia będą organizowane w sposób fikcyjny, albo co gorsza przez niekompetentne osoby. Pozdrawiam