Legislacja

Odblaski, po latach, ale właśnie uchwalone

13 czerwca 2013

0bd610663cca74ecd284c54de6a281ece710df3e

Francuzi, o obowiązkowych kamizelkach (tu dla kierowców) (Fot.: PD@N 467-39)

Na swoim 43. posiedzeniu w głosowaniu nr 20 Sejm RP przyjął Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku używania elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych w czasie poruszania się po drogach po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Drugie czytanie miało miejsce 12 czerwca, wówczas podjęto decyzję niezwłocznego przystąpienia do trzeciego czytanie. I tak 13 czerwca odbyło się zaplanowane głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu zaproponowanym przez komisję udział wzięło 424 posłów, 298 oddało głosy za, 4 przeciw, 122 wstrzymało się, nie głosowało 36.

Uchwaloną ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Dziennikarze mają wątpliwość czy odblaski będą noszone. I dalej pytają - czy pieszy poruszający się bez odblasku może być ukarany karą grzywny? Może, na podstawie przepisu art. 97 Kodeksu wykroczeń - od 20 do 3000 zł (choć z pewnością nikt nie powinien dostać najwyższej kary) - kontynuują. Posłowie podkreślali charakter prewencyjny zapisu, policjanci mieliby jedynie pouczać pieszych oraz rozdawać im odblaski sfinansowane z budżetu.

Projekt ustawy z dnia 6 grudnia 2012 r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.

w art. 11:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

“.4a. Osoby poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, są obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba, że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“5. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

w art. 11:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

“4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.”;

w art. 43:

a) ust. 2 uchyla się;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wy-łącznie dla pieszych”

w art. 43:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.”.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia