Legislacja

Odpowiedź dotycząca lusterek w autach egzaminacyjnych

22 października 2012

4cb2b34d9ac6cf686e3f4a0a93ec7893c52ea81f

(Fot.: PD@N 445-45jm)

Jak już informowaliśmy posłanka Małgorzata Niemczyk złożyła interpelację (nr 8453) w sprawie przepisów dotyczących państwowego egzaminu na prawo jazdy, a w szczególności ustawień lusterek w autach egzaminacyjnych. Posłanka zapytała - czy w związku z planowaną nowelizacją ustawy o przepisach na prawo jazdy znajdzie się zapis o możliwości zmiany położenia lusterek więcej niż tylko na początku egzaminu, na przykład zaraz przed włączeniem się do ruchu drogowego? Odpowiedzi udziełił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który informował, iż resort nie podejmuje działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa. Poniżej pełen tekst odpowiedzi.

Odpowiedź: Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-8453/12, przekazujące interpelację poseł Małgorzaty Niemczyk w sprawie przepisów dotyczących państwowego egzaminu na prawo jazdy, a w szczególności ustawień lusterek w autach egzaminacyjnych, przedstawiam następujące wyjaśnienie.

Zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy regulują przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Zgodnie z przepisami tabeli nr 2, poz. 1 załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia jednym z podstawowych zadań realizowanych podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy jest zadanie polegające na przygotowaniu się do jazdy i sprawdzeniu stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Zadanie to polega na właściwym przygotowaniu pojazdu do jazdy zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym. Opis sposobu wykonania tego zadania jest jednoznacznie wskazany w tabeli nr 4, poz. 1 pkt 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia i zawiera wszystkie niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy i techniki kierowania pojazdami elementy optymalnego sposobu ustawienia lusterek w pojeździe poruszającym się po drogach.

Podsumowując, chciałbym wskazać, że z dniem 19 stycznia 2013 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, które będą regulowały przedmiotową tematykę. W przedmiotowych przepisach niezmieniony został sposób przeprowadzania zadania: Przygotowanie do jazdy, w zakresie sposobu ustawienia lusterek na egzaminie państwowym na prawo jazdy. W mojej ocenie przedmiotowe zadanie egzaminacyjne oraz kryteria jego wykonania przyczyniają się do kształtowania właściwych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zachowań przyszłych kierowców, dlatego też nie widzę uzasadnienia dla podejmowania działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w tym zakresie.

Z poważaniem