Legislacja

Odpowiedź w sprawie korytarzy ratunkowych

23 lutego 2015

131b9cecd3b68146c4046a21816d15c98650c3a1

(514-49)

Postulat wprowadzenia do ustawy - Prawo o ruchu drogowym pojęcia “korytarza ratunkowego” został zgłoszony w interpelacji poselskiej nr 30950. Od lat poruszany jest problem bezkolizyjnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych np. jadących na ratunek życia ludzkiego. Rozwiązanie “korytarza ratunkowego” byłoby przede wszystkim wprowadzone na autostradach i drogach ekspresowych, ale też i inych kategoriach dróg. Jak wskazywali posłowie-wnioskodawcy tego typu rozwiązanie od lat jest stosowane w wielu państwach Europy np. w Austrii, Czechach, Niemczech, Słowenii czy w Szwajcarii. I potaniono pytanie: czy podejmie Pani Minister inicjatywę ustawodawczą w powyższym zakresie? Resort odpowiedział: “nie zachodzi konieczność wprowadzania zmian w przedmiotowym zakresie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym”.

Odpowiedź na interpelację nr 30950

w sprawie wprowadzenia pojęcia "korytarza ratunkowego" do ustawy Prawo o ruchu drogowym

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację Józefa Lassoty oraz grupy posłów nr 30950 z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia pojęcia “korytarza ratunkowego” do ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedstawiam następującą informację.

Zasady poruszania się po drogach pojazdów uprzywilejowanych, a także sposób zachowania się pozostałych uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 9 przywołanej ustawy, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Należy zwrócić uwagę, iż wymieniony wyżej przepis ustawy wskazuje przykładowo, na czym ma polegać realizacja obowiązku ułatwieniu przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Sposób zachowania uczestnika ruchu drogowego będzie zależał od konkretnych okoliczności i sytuacji na drodze. Może to być np. zmniejszenie prędkości (ale może też być konieczne chwilowe jej zwiększenie) i zjechanie do krawędzi jezdni - prawej albo lewej, lub na pobocze.

Właściwa ocena sytuacji przez uczestników ruchu (przede wszystkim kierujących pojazdami) i zastosowanie się przez nich do przedmiotowego obowiązku zapewnia - w mojej ocenie - możliwość sprawnego przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych, również na odcinkach autostrad i dróg ekspresowych, na których występuje duże natężenie ruchu, bądź też zator drogowy.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że aktualnie nie zachodzi konieczność wprowadzania zmian w przedmiotowym zakresie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Z poważaniem

Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu