Legislacja

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w ruchu drogowym

Autor: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/2005.

29 listopada 2005

Decyzja Komisji 2005/849/WE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

Źródło Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/2005.