Legislacja

Odstąpienie od opłaty za powtórkę egzaminu

18 lipca 2013

Czytelnik pytał redakcje o opłaty za egzaminy doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Dla wyjaśnienia przywołujemy kwietniowe zapytanie poselskie, na które resort transportu w połowie czerwca udzielił odpowiedzi. Zapytanie nr 4297 w sprawie odstąpienia od pobierania opłat za egzaminu doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zgłosił poseł Sławomir Kopyciński. Przedstawiciel resortu, ówczesny sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz zaprezentował stanowisko: osoba, która przystąpiła do egzaminu może zgłaszać skargi co do jego przebiegu i wyniku. W przypadku uznania skarbi może nakazać powtórzenie egzaminu lub uznać ten egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym. Za powtórzenie takiego egzaminu nie pobiera się opłaty.

Zapytanie nr 4297

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie odstąpienia od pobierania opłat za egzaminy doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.) przewiduje przeprowadzanie przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu egzaminów na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Od września 2012 r. do końca 2012 r. do egzaminu przystąpiły 274 osoby, z czego nieomal 30 osób złożyło skargi dotyczące nieprawidłowości w przeprowadzeniu egzaminu. Egzaminy przeprowadzał dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Działając w trybie art. 43 ust. 6 minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej nakazał powtórzenie egzaminu. Jednocześnie zobowiązał dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do umożliwienia skarżącym ponownego nieodpłatnego przystąpienia do egzaminu, choć w ustawie próżno szukać przepisu upoważniającego ministra do zwalniania z opłat za egzamin.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1.Na jakiej podstawie prawnej oparto decyzję o zobowiązaniu dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do niepobierania opłaty za egzamin, która jest przewidziana w art. 43 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych?

2.W stosunku do ilu osób minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zobowiązał dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do niepobierania opłat za egzamin?

Z poważaniem

Poseł Sławomir Kopyciński

Kielce, dnia 18 kwietnia 2013 r.

 

Odpowiedź na zapytanie nr 4297

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 9 maja 2013 r., nr SPS-024-4297/13, przekazujące zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie odstąpienia od pobierania opłat za egzaminy doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych przedstawiam poniżej następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) osoba, która przystąpiła do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, może zgłaszać za pośrednictwem dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do ministra właściwego do spraw transportu w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu lub ogłoszenia jego wyniku, w formie pisemnej, skargi co do jego przebiegu lub wyniku. Zgodnie z art. 43 ust. 6 ww. ustawy minister właściwy do spraw transportu w przypadku uznania skargi za uzasadnioną może nakazać powtórzenie egzaminu lub uznać ten egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym. Za powtórzenie takiego egzaminu nie pobiera się opłaty (art. 43 ust. 7 ww. ustawy). W odniesieniu do przeprowadzonych egzaminów na zasadach określonych ww. ustawie do dnia 16 maja 2013 r. minister właściwy ds. transportu w stosunku do 20 skarg uznał je za uzasadnione i nakazał powtórzenie egzaminu.

Z poważaniem