Legislacja

Ograniczenia w ruchu podczas wakacji

30 czerwca 2012

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem pkt 1 lit h:

* od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,

* od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,

* od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.