Legislacja

OIG OSK. Uwagi do kolejnych trzech projektów rozporządzeń

5 listopada 2012

e6ee7633b67dc9d1640eff36985cb5e349efd450

(Fot.: PD@N 446-19)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Departament Transportu Drogowego

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Dotyczy: TD-6p-020-60; 63; 65/12 z 25.10.2012

Odpowiadając na prośby o wyrażenie opinii nt. projektów rozporządzeń, niniejszym przesyłamy następujące uwagi z prośbą o ich wnikliwe rozważenie:

I. Projekt Rozporządzenia MTBiGM w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

1) W § 5 dodać ust. 4 w brzmieniu: “4. kontrole, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 4 przeprowadza instruktor, o którym mowa w art. 33 i spełniający wymóg, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy”

Uzasadnienie: Sprawdzenia prawidłowości sposobu prowadzenia w ośrodku zajęć teoretycznych i praktycznych powinny dokonywać osoby posiadające doświadczenie merytoryczne i odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dokumentowaną uprawnieniami instruktora nauki jazdy co najmniej kategorii pr. jazdy objętych zakresem kontroli.

Przepisy art. 79a ust.3 ustawy o z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 43 ust.2 pkt.3 ustawy zezwalają na wykonywanie czynności kontrolnych przez osoby nie będące pracownikami organu.

2) § 7 ust.1 powinien mieć brzmienie: “§ 7. 1. Kontrola obejmuje w szczególności sprawdzenie:

1) Prawidłowości zapisów w książce ewidencji osób szkolonych,

2) Prawidłowości zapisów w kartach przeprowadzonych zajęć,

3) Prawidłowości dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego,

4) Prawidłowości sposobu prowadzenia w ośrodku zajęć teoretycznych i praktycznych”

Uzasadnienie § 7 ust. 1 pkt 4: zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone również przez wykładowców.

3) § 13 ust. 7 powinien mieć brzmienie: “7. Protokół oględzin sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba, o której mowa w art. 80 ustawy o z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)”

Uzasadnienie: oczywistym jest prawo kontrolowanego do otrzymania wytworzonego w trakcie kontroli dowodu w postaci protokółu oględzin.

4) Załącznik 2: z wzorca Informacji o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy postulujemy usunąć dwie kolumny zatytułowane: “Data rozpoczęcia szkolenia praktycznego“ “Miejsce prowadzenia pierwszych zajęć praktycznych“

Uzasadnienie: Z oczywistych względów nie jest możliwym, aby kierownik osk najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu przedstawił staroście, rzeczywistą informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia praktyczne! Albowiem stosownie do art. 23 ust.1 i 2 ustawy oraz rozporządzenia MTBiGM z 13.07.2012 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz. U 1019 na “kurs” składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Stosownie do §8 ust.3 pkt.1 zajęcia praktyczne rozpoczyna się po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. W następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu kierownik osk nie ma precyzyjnej wiedzy o terminie, w którym osoba szkolona spełni wymóg określony w art. 27 ust.4 pkt.1 lit. a tj. “uczestniczyła w minimum 80 % przewidzianych w programie zajęć”. Ponadto stosownie do programu szkolenia: nauka jazdytemat 1: “Przygotowanie do jazdy” jest zawsze realizowany na placu manewrowym, lokalizacja którego jest staroście znana ( art. 28 ust.4 pkt.6 ustawy).

Wskazać należy również, że nawet gdyby było możliwe precyzyjne określenie w następnym dniu roboczym terminu rozpoczęcia na kursie pierwszych zajęć praktycznych – taka informacja “post factum” generowałaby wyłącznie ogromne koszty społeczne (mitręga zgłaszania po stronie osk oraz ewidencjowania i następnie weryfikowania w ramach corocznych kontroli - po stronie organu). Byłoby to oczywiste marnotrawstwo, bo ogromne w/w nakłady nie przynosiłyby jakichkolwiek merytorycznych korzyści z pkt. widzenia celów prowadzenia nadzoru nad osk.

II. Projekt Rozporządzenia MTBiGM w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców, opłat z tym związanych oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

1) Postulujemy aby wprowadzić regulację skutkującą, ze przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonych przez różnych starostów - posiada jeden numer ewidencyjny, o którym mowa w § 2. 1 nadany przez starostę właściwego na główne miejsce wykonywania działalności wyszczególnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP /CEIDG/, a jeżeli ośrodek szkolenia kierowców jest prowadzony w innych miejscach również wyszczególnionych w CEIDG, to przedsiębiorca wskazuje jedno z tych miejsc, dla którego właściwy na to miejsce starosta nadaje numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców.

Uzasadnienie: dotychczasowe doświadczenia wskazują, ze dysponowanie kilkoma numerami ewidencyjnymi rodzi pokusę i często skutkuje zachowaniami patologicznymi oraz różnorodnymi nieprawidłowościami.

2) Załącznik 1 Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Z uwagi na wymóg art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy wzór wniosku np. w części “objaśnienia” należy uzupełnić o wzmiankę: ****) załączyć dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców przynajmniej jednego instruktora w zakresie każdej kategorii prawa jazdy określonej we wniosku.

III. Projekt Rozporządzenia MTBiGMw sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

1) Postulujemy aby w § 28 pkt.3 i §31 pkt.3 dodać lit. d w brzmieniu: d) C+E, posiadającą dodatkowo uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D+E lub D1+E, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii D+E lub D1+E,

Uzasadnienie: Przy niewielkim (niszowym) liczebnie zainteresowaniu szkoleniem w zakresie kat. pr. jazdy D+E i D1+E, może się okazać że zabraknie instruktorów do szkolenia w tych kategoriach, a na pewno będzie znacznie ograniczony dostęp do usług szkoleniowym w tych kat. Albowiem aby uzyskać uprawnienia do szkolenia w zakresie kat. D+E osoba musi najpierw odbyć kosztowne kursy kwalifikacyjne w zakresie kat. D i D+E. Natomiast posiadane uprawnienia do szkolenia w zakresie kat. C+E i odpowiednie w/w uprawnienie do kierowania zapewniają dostateczne przygotowanie instruktora. Jest to propozycja analogiczna do rozwiązań zastosowanych wobec egzaminatorów, patrz § 58 pkt.2 rozporządzenia MTBiGM z 13.07.2012 w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia... Dz. U 995

Z poważaniem

Roman Stencel, prezes

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało trzy kolejne projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami, tu dotyczące procedur przeprowadzania kontroli w ośrodkach szkolenia; w ośrodkach egzaminowania oraz trzecie dotyczące uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Powyżej przywołujemy pełen tekst uwag, które do wymienionych aktów zgłosił w formie listu do resortu Roman Stencel, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie.