Legislacja

Opłaty elektroniczne i kary pieniężne

2 maja 2011

W Dzienniku Ustaw nr 91 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Rozporządzenie określa tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w tym tryb dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych oraz tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło Dziennik Ustaw nr 91, poz. 524