Legislacja

Opublikowano pierwsze z pakietu rozporządzeń homologacyjnych

25 marca 2013

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych dostępne w wersji opublikowanej. Na podstawie art. 70zm ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządzono, iż maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać w przypadku pojazdów kategorii: 1) M1 - 10%, 2) M2, M3, N, O - 30% - pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 12 miesięcy przed dniem wygaśnięcia świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu. Jeżeli liczba odpowiadająca odpowiednio 10% albo 30%, o których mowa w ust. 1, jest mniejsza niż 100, maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać 100 pojazdów.

Rozporządzenie obowiązuje z dniem 22 czerwca 2013 r.