Legislacja

Opublikowano rozporządzenie ws. szkolenia

4 marca 2016

a42267c0f241607a2789c9ed3317a645cd79ab75

(534-67)

Ogłoszone zostało rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dziennik Ustaw poz. 280). Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami. W życie wchodzi z dniem 5 marca 2016 r. Ustawodawca określił, iż szkolenia rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia kontynuuje się na dotychczasowych zasadach. Natomiast zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za spełniające wymagania rozporządzenia. W podpisie minister infrastruktury i budownictwa, nie ma – jak dotychczas – podpisów ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. Rozporządzenie było poprzedzone aktem z dnia 13 lipca 2012 r., które na postawie art. 14 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (poz. 970 oraz rok 2015 poz. 21814) utraciło moc z dniem 25 lutego 2016 r. Czyli pozostaje pytanie jakie akty wykonawcze obowiązywały w okresie pomiędzy 25 lutego i 5 marca?

W akcie pomieszczono większość postanowień poprzednika. Wśród nowości – co uwidoczniono już w projekcie – brak rozbudowanego zakresu programu szkolenia; przywrócenie obowiązku oznakowania pojazdów szkoleniowych nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców, wprowadzono ułatwienie dla młodych kandydatów, pragnących szybko uzyskać uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w charakterze kierowcy. Prawodawca uznał, że bez szkody dla procesu szkolenia można zrezygnować z wymogu, żeby kierowca przystępujący do kursu, np. na kat. C prawa jazdy, wcześniej uzyskał kat. B. Wprowadzenie możliwości jednoczesnego podejmowania szkolenia w ramach tych kategorii nie jest co prawda jednoznaczne z możliwością prowadzenia wspólnego kursu dla różnych kategorii, ale w rozporządzeniu obniżono minimalne liczby godzin dla osób szkolonych jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii; nadto zniesiono obowiązek szkolenia teoretycznego dla grupy kat. +E; znacząco doprecyzowano przepisy dotyczące instruktora prowadzącego. Zmieniono także wzory dokumentów, a tu: książki ewidencji osób szkolonych i karty przeprowadzonych zajęć. Część przepisów objęto wydłużonym vacatio legis. Te wchodzą w życie 1 czerwca br.